A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, local tax competition, historical residences in Poland and the Czech Republic, and the New Public Governance in Tampere.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 2(64)/2016

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce

Piotr Werner
Efekt odbicia w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce

Marek W. Kozak
Historyczne rezydencje w Czechach i Polsce: zróżnicowania regionalne i przyczyny odmienności

Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz
Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce – wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga

Mariusz Malinowski
Potencjał ludzki a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw – wykorzystanie metod taksonomicznych w ujęciu regionalnym

Katarzyna Radzik-Maruszak
Model Tampere – przykład realizacji idei nowego współzarządzania publicznego

Urszula Kaźmierczak
Znaczenie lokalnej produkcji surowców skalnych dla gospodarki gmin

Roman Szul
Wielki Inspirator. Wokół poglądów ekonomicznych i społeczno-politycznych Antoniego Kuklińskiego

 

Photo: The Czocha Castle (D. Celińska-Janowicz)