A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEXT ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

Next issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, scientific collaboration, splits of municipalities and counties, and climate change policies of Polish local governments.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 1(67)/2017

Maciej Smętkowski, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj
Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania

Katarzyna Szmigiel-Rawska
Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów

Agnieszka Stanowicka
Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego

Jerzy Rembeza, Maria Klonowska-Matynia
Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce

Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzeziński
Jakość życia a przywiązanie do miejsca zamieszkania. Na przykładzie Łodzi

Wojciech Sońta
Andy Merrifield, Nowa kwestia miejska, tłum. P. Juskowiak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, XXXII, 190 s. (recenzja)

 

 

Photo: _Ju!cE_