A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Znacznie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców

Publication type: journal articles
Full citation: Celińska-Janowicz Dorota, Wojnar Katarzyna, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2017) Znacznie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców. Zagadnienia Naukoznawstwa, Tom LIII, Zeszyt 3(213), ss. 285-308.
Download the publication:

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła bezprecedensowa intensyfikacja różnych wymiarów współpracy naukowej. W Polsce skala współpracy, zwłaszcza zagranicznej, jest wyraźnie niższa niż w większości krajów europejskich. Celem artykułu jest analiza mechanizmów i preferencji w zakresie nawiązywania współpracy naukowej przez polskich naukowców. Wykorzystując koncepcję bliskości R. Boschmy zbadano jakie jest znaczenie różnych kategorii bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej w zależności od rangi ośrodka naukowego. Analizę oparto na 61 wywiadach z pracownikami naukowymi uczelni wyższych i instytutów badawczych w czterech polskich ośrodkach naukowych. Badania wykazały, że w procesach nawiązywania współpracy największe znaczenie miała bliskość kognitywna, a w dalszej kolejności także organizacyjna i społeczna. Bliskość geograficzna i instytucjonalna miały minimalne znaczenie. Ponadto, dla naukowców z ośrodków peryferyjnych kontakty krajowe odgrywały istotną rolę w nawiązywaniu współpracy zagranicznej. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano rekomendacje dla polityki naukowej służące rozwojowi współpracy naukowej.