Akademia Rozwoju Regionalnego

Akademia Rozwoju Regionalnego

Akademia Rozwoju Regionalnego – opis i podstawowe założenia projektu

Organizowany przez EUROREG cykl warsztatów pod nazwą Akademia Rozwoju Regionalnego stanowi efekt kilkuletnich doświadczeń, jakie posiada Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) w badaniach i szkoleniach z zakresu rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Biorąc pod uwagę znaczenie polityki regionalnej, szczególnie w szerszym kontekście polityki spójności UE, szczególnie ważne jest zapewnienie kadrom administracji publicznej i organizacji poza- i quasi-rządowych dostępu do najnowszych badań w dziedzinie rozwoju regionalnego, jak również zapoznanie ich z teoretycznymi uwarunkowaniami rozwoju. Organizacja warsztatów w tej dziedzinie powinna zatem dawać możliwość uczestnictwa słuchaczy w wykładach najlepszych specjalistów w dziedzinach wpływających na rozwój Polski i jej regionów. Akademia Rozwoju nie jest typowym, wąskim cyklem warsztatów uczącym prostych technik przydatnych w codziennej pracy urzędnika. Jej celem jest poszerzenie horyzontów oraz otwarcie słuchaczy na nowe idee dotyczące procesów rozwojowych zachodzących w różnych skalach przestrzennych. Dokonujące się z niezwykłą dynamiką zmiany w paradygmacie rozwoju regionalnego i sposobach jego modelowania oraz zmieniające się podejście do polityki regionalnej prowadzonej w ramach reformowanej polityki spójności skłaniają zatem do podjęcia wysiłku stworzenia koncepcji programowej cyklu szkoleń prowadzonych w ramach kolejnych edycji Akademii Rozwoju Regionalnego. Koncepcja ta wykorzystuje zarówno analizę kluczowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski, najnowszych koncepcji teoretycznych, szeroko zakrojonych i pogłębionych badań realizowanych przez najlepsze europejskie zespoły badawcze i konsorcja naukowe, jak również zakłada wprowadzenie innowacyjnych metod interaktywnej pracy uczestników warsztatów z najlepszymi wykładowcami – ekspertami, których dorobek jest znany i ceniony nie tylko na gruncie polskim, ale przede wszystkim europejskim.

Ważnym elementem wpisującym się w założenia programowe Akademii Rozwoju Regionalnego jest udział w niej w charakterze dyskutantów i moderatorów praktyków, posiadających nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale przede wszystkim znaczące osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych metod w praktyce funkcjonowania administracji publicznej tak rządowe, jak i samorządowej.

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) posiada bogate i udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie szeroko rozumianej polityki regionalnej i programowania rozwoju. Na szczególną uwagę zasługuje tu dziewięcioletnia tradycja realizowanych (w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju) cyklu warsztatów z zakresu rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, w których łącznie wzięło udział w sumie 730 uczestników reprezentujących niemal wszystkie polskie regiony. Warsztaty stały się rozpoznawalną i cieszącą się dużym zainteresowaniem marką na rynku edukacyjnym w obszarze polityki regionalnej oraz szeroko rozumianego rozwoju.

Warsztaty skierowane są do pracowników administracji publicznej, a więc osób związanych zawodowo z programowaniem rozwoju, koordynowaniem i kontrolą projektów wykorzystujących środki europejskie, zarządzaniem rozwojem lokalnym - wszystkimi tymi zagadnieniami, które w praktyce przekładają się na szeroko rozumianą politykę regionalną.

Cel projektu
Dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego i lokalnego oraz planowania strategicznego, ujętej w szerokim kontekście międzynarodowym. Wiedza ta jest niezbędna do właściwego programowania oraz wykonywania kompleksowych przedsięwzięć prorozwojowych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Istotne jest by program szkoleń obejmował tak istniejące, jak również kształtujące się dopiero metody, narzędzia i polityki rozwojowe.

Cykl szkoleń obejmuje 12 dwudniowych sesji (w piątki - 4 godziny wykładowe (lekcyjne) od godziny 15:00 z wliczonymi dwoma przerwami po 15 minut oraz w soboty – 8 godzin wykładowych (lekcyjnych) z wliczonymi trzema przerwami po 15 minut i jedną przerwą 45 minut). Początek (wraz z Akademią Ewaluacji) odbędzie się 4 listopada 2016, zaś koniec (konsultacje, egzamin) 10 czerwca 2017.

Dodatkowo, jako wprowadzająca, przewidziana jest dwudniowa (piątek, sobota) sesja, na której prezentowane są ogólne zagadnienia w zakresie rozwoju regionalnego (tzw. blok wprowadzający). Zajęcia w ramach tego bloku są dostępne dla słuchaczy, którzy w procesie rekrutacji zadeklarują chęć wzięcia w nich udziału, ze względu na posiadaną wiedzę początkową. Obecność w bloku wprowadzającym nie jest wliczana do frekwencji.
W ramach programu podstawowego przewidziano 70 godzin wykładów oraz 74 godzin ćwiczeń ze słuchaczami dotyczących omawianych w trakcie szkoleń zagadnień, w tym w szczególności praktycznego zastosowania programów rozwoju oraz zarządzania strategicznego (przykłady zastosowania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz krytyczną analizę krajowych i europejskich dokumentów programowych). Interaktywność jest charakterystyczna cechą tej edycji Akademii.

Tak pomyślana koncepcja szkolenia daje gwarancję dostarczenia rzetelnej wiedzy i kształtowania umiejętności analizowania procesów rozwoju i zarządzania strategicznego w warunkach usieciowionej gospodarki globalnej.

Uczestnicy
Pracownicy instytucji centralnych i regionalnych odpowiedzialni za procesy programowania rozwoju regionalnego i zarządzania strategicznego.
Liczba uczestników szkolenia: 30 osób.

Problematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z:
• teorie rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, modele prowadzenia polityki, proces kształtowania się polityki regionalnej w Polsce i UE;
• aktualne trendy w polityce regionalnej w Polsce i na świecie, dylematy polityki regionalnej i przestrzennej, rolę i zadania podmiotów polityki regionalnej i innych aktorów biorących udział w realizacji polityki regionalnej (w tym instytucji wdrożeniowych);
• modelowe rozwiązania w zakresie zarządzania polityką rozwoju ukierunkowaną terytorialnie na różnych szczeblach, uwzględniające zintegrowanie polityki rozwoju;
• zagadnienie innowacji i wiedzy w rozwoju regionalnym i ich wykorzystanie w polityce regionalnej;
• zagadnienia rozwoju miast i ich znaczenia w rozwoju regionalnym, współczesne trendy w zakresie prowadzenia polityki rozwoju miast,
• zagadnienia rewitalizacji i metody jej prowadzenia w ramach zintegrowanej polityki rozwoju;
• zapewnianie ładu przestrzennego jako elementu zintegrowanego planowania strategicznego, ze wskazaniem modelowych przykładów z Polski i innych krajów UE oraz wynikające stąd wyzwania dla polskiego systemu planowania przestrzennego;
• rola kapitału społecznego i edukacji w rozwoju regionalnym;
• procesy demograficzne jako wyzwania dla polityki regionalnej;
• problematyka rynków pracy w układach terytorialnych;
• zagadnienia transportu i dostępności przestrzennej i ich związki z rozwojem regionalnym i lokalnym;
• finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce i Europie, z uwzględnieniem propozycji nowych instrumentów i zmian w przepisach na poziomie krajowym i UE, problem finansowania polityki rozwoju regionalnego po roku 2020;
• programowanie strategicznego rozwoju regionalnego, strategie społeczno -gospodarcze i przestrzenne;
• marketing terytorialny;
• teoria i praktyka ewaluacji polityk publicznych, system monitorowania rozwoju w układach przestrzennych oraz monitorowanie i ewaluacja polityki regionalnej

Zajęcia prowadzone są w formie dwudniowych sesji – piątkowych (4 godz. wykładowe po południu) i sobotnich (8 godzin wykładowych).
Całkowity wymiar godzin – 164 (w tym sesja wprowadzająca – 12 godzin, warsztaty, konwersatoria i ćwiczenia – 74 godzin, wykłady teoretyczne – 70 godzin oraz indywidualne konsultacje – 8 godzin);
Po ukończeniu projektu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wystawiony wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju oraz wykonawcę projektu – Uniwersytet Warszawski. Osoby, które pozytywnie przejdą egzaminy końcowe EUROREG UW uzyskają świadectwa Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej, prowadzonego przez EUROREG w Uniwersytecie Warszawskim.

Wykładowcy
Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych, będących niewątpliwymi czołowymi postaciami w badaniach prowadzonych w swoich dziedzinach nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Ich profile zawodowe są związane z teorią i metodologią badań ekonomicznych, studiów regionalnych i lokalnych, zarządzaniem rozwojem oraz badaniami implementacji programów rozwoju regionalnego wykorzystujących środki zewnętrzne (monitoring, ewaluacja), a także ekonomii instytucjonalnej, rynków pracy, transportu, planowania przestrzennego, ekologii, demografii, urbanistyki, innowacji, edukacji, marketingu. Wśród prowadzących zajęcia znajdują się także praktycy, mający duże doświadczenie w przygotowywaniu strategii rozwoju układów terytorialnych, w tym prowadzenia badań na potrzeby tych strategii, oceny ich wykonania oraz prac redakcyjnych nad dokumentami strategicznymi. Doświadczenie takie mają także inni wykładowcy, choć w niektórych przypadkach zebrane w okresie dłuższym, niż ostanie 10 lat. Proponowani wykładowcy i tematyka zajęć uwzględniają różne punkty widzenia, podejścia oraz szkoły.

Zaliczenie zajęć
Podstawą zaliczenia szkoleń jest test zaliczeniowy obejmujący całość programu zajęć realizowanego podczas całego cyklu szkoleń. Warunkiem zaliczenia testu jest otrzymanie minimum oceny dostatecznej (prawidłowa odpowiedź na minimum 60% pytań zawartych w teście).
Warunkiem dopuszczającym do pisania testu jest frekwencja na poziomie minimum 70% wszystkich zajęć. Asystent Akademii Rozwoju Regionalnego będzie sprawdzać frekwencję na zajęciach (dwie listy obecności każdego dnia zjazdu).

Sprawy organizacyjno-techniczne i bieżąca kontrola jakości
W celu jak najlepszej realizacji zadań postawionych przed Akademią Rozwoju Regionalnego EUROREG UW zapewnia najwyższy standard strony organizacyjno-technicznej. Zajęcia będą odbywać się w nowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66, w ścisłym centrum Warszawy, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych miasta. Sala wykładowa jest klimatyzowana i wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, dostępne dla słuchaczy podłączenia do prądu oraz inne ułatwienia techniczne i multimedialne niezbędne do pracy.

Platforma internetowa – na stronie internetowej EUROREG (www.euroreg.uw.edu.pl) wydzielona jest specjalna część, zabezpieczona hasłami i dostępna tylko dla uczestników Akademii Rozwoju Regionalnego. Znajdować się będą na niej prezentacje i materiały z zajęć, część literatury tematu dostępnej w formie elektronicznej jak również platforma wymiany plików i raportów między uczestnikami Akademii.
Aby utrzymać wysoką jakość usług EUROREG UW na bieżąco monitoruje satysfakcję uczestników zajęć.

Głównym narzędziem sprawdzania bieżącej jakości są wyniki z elektronicznego systemu ankiet. Ankiety są anonimowe, wypełniane przez uczestników zajęć przez Internet, w ciągu dwóch tygodni od zakończenia danego zjazdu.
Uczestnicy kursu mają możliwość zgłaszania uwag i komentarzy na bieżąco – zarówno poprzez platformę ankietową jak i do pracowników EUROREG obsługujących zjazdy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

 
 
Do pobrania