A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

KSIĄŻKI W WOLNYM DOSTĘPIE

Uwalniamy książki!

Jakie były efekty działania sieci instytucji biznesu w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku? Jak powinny one funkcjonować? 

Jak wyglądają struktura i rozkład terytorialny wydatków oświatowych, wysokość i zróżnicowanie wynagrodzeń nauczycielskich oraz polityka oświatowa samorządów? Jakie są mocne i słabe strony finansowania oświaty w Polsce?

Jaki jest wpływ projektów współpracy terytorialnej w ramach programu ESPON 2007- 2013 na rozwój regionów, które ją podjęły?

Czy zasoby wysokiej jakości kapitału ludzkiego, będącego produktem edukacji, mają rzeczywiście tak duże znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego, czy może, sądząc tak, mylimy skutek z przyczyną, ponieważ inwestowanie w edukację jest przywilejem zamożnych a wiedza raczej efektem niż czynnikiem rozwoju gospodarczego?

Jakie są różnice w genezie, teorii i sposobach pomiaru kapitału społecznego i ludzkiego? Jaki jest ich wpływ na osiągane dochody oraz tempo wzrostu gospodarczego polskich regionów?

Jaka jest rola szeroko rozumianego regionu w kształtowaniu się zachowań politycznych, a w szczególności wyborczych?

Odpowiedzi znajdziecie w publikacjach do bezpłatnego pobrania:

„Sieci instytucji otoczenia biznesu” dra Adama Płoszaja

„Finansowanie Oświaty w Polsce - Diagnoza, Dylematy, Możliwości” dra hab. Mikołaja Herbsta, dra Jana Herczyńskiego i Anthony’ego Levitasa

„European Territories: From Cooperation to Integration?” prof. dr hab.Grzegorza Gorzelaka i dr hab. Katarzyny Zawalińskiej

„Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego” dra hab. Mikołaja Herbsta

„Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny” dra hab. Mikołaja Herbsta

„Region jako kontekst zachowań politycznych” dra hab. Tomasza Zaryckiego

EUROREG i Wydawnictwo Scholar będą wspólnie udostępniać więcej publikacji – będziemy Was informować o nowych bezpłatnych wydawnictwach.