A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SEMINARIA EUROREG ONLINE

Kolejne Seminarium EUROREG dostępne w formie webinarium na naszej stronie Facebookowej oraz w zakładce Archiwum Seminariów!

Jeżeli nie możecie nas odwiedzić w sali Brudzińskiego, jesteście w podróży lub w pracy, możecie uczestniczyć w Seminariach EUROREG poprzez transmisję na żywo na Facebooku. Transmitujemy w każdy czwartek w godz. 10-11.30/12 zawsze wtedy, gdy nasz prelegent wyrazi na to zgodę. W komentarzach pod transmisją można zamieszczać swoje komentarze i pytania. Filmy ze spotkań będą dostępne również po zakończeniu transmisji na naszym profilu oraz w zakładce Archiwum Seminariów. W dalszej przyszłości będziemy starali się rozszerzyć transmisję o dyskusję po prezentacji. Wtedy będzie można wysłuchać odpowiedzi prelegenta na pytania zadawane online.

// 17.10.2019 // Wykład Pani Aleksandry Litorowicz i Redaktor Bogny Świątkowskiej: Zmiany w używaniu przestrzeni miejskiej. Przypadek: place

Wyniki badania warszawskich placów, które fundacje Puszka i Bęc Zmiana prowadziły od 2017 r., jasno pokazują, że problem z placami leży nie tyle w ich organizacji, ile w możliwościach użytkowania ich przez mieszkańców. Jaką rolę place dziś odgrywają w organizmie miejskim? Jakie są najnowsze trendy w ich projektowaniu? Jak przesuwa się granica odpowiedzialności za to co prywatne i to co publiczne, dostępne, społecznie otwarte?

 

// 06.06.2019 // Wykład dr Dominiki Wojtowicz: Rozwój w oparciu o niewypracowane dochody – przykład polityki spójności 2007-2013  

Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z tego typu źródeł zewnętrznych może prowadzić do skutków odwrotnych do pożądanych. Wynika to z faktu, że zewnętrzna pomoc rozwojowa jest formą niewypracowanego dochodu - źródła, korzystanie z którego może uruchomić niekorzystne mechanizmy administracyjne, gospodarcze i społeczne.

//23.05.2019 // Wykład Prof. Pawła Churskiego (zespół: dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał, dr Tomasz Herodowicz): Nowe wyzwania polityki regionalnej.

Zmieniające się uwarunkowania procesów rozwojowych stawiają nowe wyzwania polityce regionalnej, które są szczególnie istotne z perspektywy regionów mniej rozwiniętych. Najważniejsze z tych wyzwań są związane z dążeniem do wzrostu efektywności interwencji polityki regionalnej, oraz ze zmieniającym się układem czynników rozwoju i redefinicją ich znaczenia w warunkach silnego oddziaływania megatrendów przemian społeczno-gospodarczych oraz globalizacji zjawisk kryzysowych.

//16.05.2019// Wykład dra hab. Grzegorza Micka: Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych

Bliskość jest konstruktem niejednoznacznym. Dotyczy to również jej geograficznego wymiaru, który wydaje się pozornie najłatwiejszy do
konceptualizacji i operacjonalizacji. Podczas seminarium usłyszymy o dotychczasowych sposobach ujmowania tego konstruktu. Wykorzystanie niektórych miar (zwłaszcza gęstości) w badaniach bliskości jest dyskusyjne. Wskazano również, że błędne jest dotychczasowe utożsamianie bliskości geograficznej z fizyczną odległością, gdyż co najmniej równie istotny jest subiektywny wymiar bliskości.

// 25.04.2019 // Wykład dra hab. prof. UW Macieja Ząbka: Uchodźcy w afrykańskich refugiach

Dwudziesty wiek został nazwany "stuleciem uchodźców", choć kolejny zapowiada się, że będzie nim w jeszcze większym stopniu. Wojny światowe zostały zastąpione dziesiątkami rozproszonych wojen lokalnych, nazywanych zwykle "brudnymi", często jednak dłuższymi i bardziej nieprzewidywalnymi, przy tym nie mniej gwałtownymi I brutalnymi.

Seminarium EUROREG będzie poświęcone doświadczeniom Afrykanów poszukujących miejsc przede wszystkim bezpiecznych, ale też dających nadzieję na godne życie i realizację marzeń.

// 04.04.2019 // Wykład dra hab. Krzysztofa Gwosdza: Czynniki deindustrializacji i reindustrializacji wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, na przykładzie dwóch okręgów przemysłowych – sudeckiego i górnośląskiego oraz dwóch miast: Mielca i Starachowic szuka odpowiedzi na pytanie o czynniki i mechanizmy stojące za zdolnością układów terytorialnych do podtrzymania i odnowy ścieżki rozwojowej, odwołując się przede wszystkim do pojęć i interpretacji paradygmatu ewolucyjnego w geografii ekonomicznej.

// 21.03.019 // Wykład dra Łukasza Zaremby: Obrazy wychodzą na ulice

Seminarium poświęcone jest sporom o obrazy w Polsce ostatniego trzydziestolecia. Kolejne odsłony sporów o pomniki wracają do haseł i gestów z przełomu lat 80. i 90. Z perspektywy badań kultury wizualnej przyglądamy się polityce ikonoklastycznej dekomunizacji i nowej pomnikomanii.

// 14.03.2019 // Wykład Prof. dr hab. Grzegorza Gorzelaka: Założenia polskiej polityki regionalnej w świetle procesów rozwoju regionalnego

Analizy procesów rozwoju regionalnego wskazują na zamrożenie wzrostu zróżnicowań regionalnych, a nawet na pewne przejawy dyfuzji rozwoju z najsilniejszych ośrodków do otaczających obszarów, a więc na symptomy konwergencji. Konfrontacja założeń polityki regionalnej Polski na lata 2030 z analizami empirycznymi i alternatywnymi ujęciami tej polityki.

// 07.3.2019 // Wykład Prof. Bogdana J. Góralczyka: Czym dla Europy i świata jest Chiński Renesans?

Świadomie rysowany przez Xi Jinpinga powrót do mocarstwowości Chin ma globalne konotacje i konsekwencje, także dla Europy i Polski, bo trafiły do chińskich planów i znalazły się na celowniku Nowych Jedwabnych Szlaków.

// 28.2.2019 // Wykład Prof. Alexandra Etkinda: Carbon Autocracies: A Variety of Resource Curses across Eastern Europe

Prof. Alexander Etkind jest badaczem zjawiska demodernizacji (uwstecznienia rozwoju korzystającego z poprzednich etapów modernizacji tworząc nowy mozaikowy i spontaniczny porządek) w krajach gospodarki opartej na zasobach w trójkącie Rosja-Ukraina-Polska. Łączy spojrzenie na ekonomię polityczną regionów z trwającym rozdźwiękiem między sferą publiczną a instytucjami politycznymi Rosji, Polski i Ukrainy.

// 21.2.2019 // Wykład Prof. Jacka Zauchy: Kształtowanie przestrzeni morskiej

Do niedawna przestrzeń morska, zgodnie z Ricardiańskim duchem postrzegania przestrzeni, nie miała kosztu alternatywnego, a więc i ceny rynkowej. W ostatnich latach uległo to jednak zmianie, ze względu na wzrost ekonomicznego znaczenia obszarów morskich. Przestrzeń morska stała się areną licznych i intensywnych konfliktów związanych z jej wykorzystaniem, a w konsekwencji obszary morskie uzyskały koszt alternatywny i status dobra ekonomicznego. Możliwe i konieczne stały się porównania różnych sposobów gospodarowania przestrzenią morską, gdyż przestrzeń ta przestała być relatywnie obfita.

Prosimy rozpocząć oglądanie od punktu [03:20] na linii czasu.

// 24.01.2018 // Wykład dr inż. arch. Agnieszka Labus: Przestrzeń z perspektywą 60+

Polska znajduje się w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. To wyzwanie dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku, więc już dzisiaj warto zastanowić się nad tym czy miasta, przestrzenie publiczne, budynki, wnętrza są przyjazne starzejącemu się społeczeństwu?

Wykład dotyczył spojrzenia na nowe podejście do projektowanie przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Na podstawie przykładów w różnych skalach przestrzennych zostały zdefiniowane istotne elementy w kontekście projektowania z perspektywą 60+. Takie podejście jest istotnym elementem działalności Fundacji Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się innowacyjnym podejście do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Prosimy rozpocząć oglądanie od punktu [01:00] na linii czasu.

 

// 17.1.2019 // Wykład prof. Prof. Iwony Sagan: Mieszkalnictwo jako instrument polityki terytorialnej

Mieszkalnictwo stanowi jeden z najważniejszych obszarów zbiorowej konsumpcji. Funkcja społeczna mieszkalnictwa jest na tyle podstawowa dla reprodukcji i równowagi systemu społeczno-ekonomicznego, że mieszkalnictwo jest jednym z narzędzi prowadzenia polityki społecznej i jest włączone w zakres świadczenia usług publicznych.

Prosimy rozpocząć oglądanie od punktu [02:30] na linii czasu. Spotkanie rozpoczyna się uczczeniem momentem ciszy pamięci prezydenta Pawła Adamowicza.

// 20.12.2018 // Wykład dr Jana Olbrychta: Polska w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia

Po Brexicie, w Unii Europejskiej zmieni się kierunek prac nad dalszym pogłębianiem integracji europejskiej. Strefa euro będzie dominująca wobec całości UE i nastąpi przyspieszenie podziału UE na dwie prędkości. Decydująca dla miejsca Polski w UE jej znaczenia w procesie decyzyjnym będzie polityka rządku polskiego po marcu 2019.

Prosimy rozpocząć oglądanie od ósmej minuty materiału [08:00].