A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM NAUKOWE W RAMACH GRANTU - KONKURS

Zapraszamy do aplikowania o stypendium naukowe dla asystenta w ramach grantu NCN.

Konkurs dot. stypendium dla ASYSTENTA w projekcie:
„Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych”
(grant Narodowego Centrum Nauki, kierownik prof. Grzegorz Gorzelak)
na okres 30 miesięcy

Wysokość stypendium: 1800 zł (netto) miesięcznie.

Wymagania:
•    tytuł magistra nauk społecznych lub ekonomicznych;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 
Mile widziane:
•    wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych w naukach społecznych lub ekonomicznych;
•    znajomość problematyki studiów regionalnych, studiów miejskich lub polityk publicznych;
•    znajomość programów komputerowych z zakresu GIS;
•    wstępne pomysły na pracę doktorską o tematyce związanej z projektem badawczym.

Kandydaci są proszeni o złożenie drogą elektroniczną następujących dokumentów:
•    kwestionariusza osobowego;
•    kopii dyplomu magistra;
•    życiorysu zawierającego informację o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz listy publikacji    naukowych;
•    planu rozwoju naukowego na najbliższe 3 lata ze wskazaniem tematów badawczych;
•    innych – zdaniem kandydata – ważnych informacji i dokumentów wykazujących zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

Dokumenty muszą zostać przesłane w formie plików pdf. ze wskazaniem w nazwie przesłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Uwaga: na podaniu należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EUROREG, Uniwersytet Warszawski w celu przeprowadzenia konkursu na stypendium asystenckie. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury wyłonienia stypendysty. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę, która będzie stanowić drugi etap postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: euroreg@uw.edu.pl z dopiskiem Stypendium Grant.

O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną

Termin składania dokumentów: 24 września 2018 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej i rozstrzygnięcia konkursu do 31 października 2018 r.

 
 
Do pobrania