A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM NAUKOWE W RAMACH GRANTU - KONKURS - II NABÓR

Zapraszamy do aplikowania o stypendium naukowe dla asystenta w ramach grantu NCN.

CENTRUM EUROPEJSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH (EUROREG)
Uniwersytet Warszawski
ogłasza konkurs na stypendium dla
ASYSTENTA
w projekcie „Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych
(grant Narodowego Centrum Nauki, kierownik prof. Grzegorz Gorzelak)
na okres 30 miesięcy


Wysokość stypendium: 1800 zł (netto) miesięcznie.

Wymagania:
•    kandydat jest studentem II roku studiów magisterskich (drugiego stopnia) lub V roku jednolitych studiów magisterskich w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych lub posiada tytułu magistra w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
•    przedstawienie pomysłu na pracę doktorską o tematyce związanej z projektem badawczym.
 
Mile widziane:
•    wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych w naukach społecznych lub ekonomicznych;
•    znajomość problematyki studiów regionalnych, studiów miejskich lub polityk publicznych;
•    znajomość programów komputerowych z zakresu GIS.

Kandydaci są proszeni o złożenie drogą elektroniczną następujących dokumentów:
•    kwestionariusza osobowego;
•    zaświadczenia o studiowaniu lub kopii dyplomu magistra;
•    życiorysu zawierającego informację o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz listy publikacji naukowych;
•    planu rozwoju naukowego na najbliższe 3 lata ze wskazaniem tematów badawczych;
•    innych – zdaniem kandydata – ważnych informacji i dokumentów wykazujących zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

Dokumenty muszą zostać przesłane w formie plików pdf. ze wskazaniem w nazwie przesłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Uwaga: na podaniu należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EUROREG, Uniwersytet Warszawski w celu przeprowadzenia konkursu na stypendium asystenckie. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury wyłonienia stypendysty. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę, która będzie stanowić drugi etap postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: euroreg@uw.edu.pl z dopiskiem Stypendium Grant.

O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną

Termin składania dokumentów: 15 listopada 2018 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej i rozstrzygnięcia konkursu do 30 listopada 2018 r.

 

 

 
 
Do pobrania