A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE AKADEMII OCENY SKUTKÓW REGULACJI

Dwusemestralne studia podyplomowe ukończyło 96 absolwentów, w większości analityków zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.

Uroczystość odbyła się 23 stycznia w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Dyplomy ukończenia studiów wręczył absolwentom szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Minister w swoim wystąpieniu podkreślił, że „stałe podnoszenie i jak najlepsze wykorzystanie tych kwalifikacji pracowników urzędów, które tworzą potencjał analityczny administracji rządowej, jest przedmiotem mojej troski i uwagi. Przekłada się ono bezpośrednio na poprawę jakości stanowienia prawa w Polsce”.

W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego absolwentom studiów pogratulował prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej. – Cieszymy się, że w ten sposób potencjał naszej uczelni mógł zostać lepiej wykorzystany - powiedział. Spotkanie zakończył wykład nt. roli analityków w czasach post-prawdy, który wygłosił dr hab. Karol Olejniczak – czytamy na stronie Służby Cywilnej.

Akademia Oceny Skutków Regulacji to dwusemestralne studia podyplomowe oraz szkolenia ustawiczne z zakresu technik analitycznych, stosowanych w ramach oceny skutków regulacji. Studia są skierowane do pracowników administracji rządowej i osób związanych zawodowo z analizą i oceną polityk publicznych. COME UW, we współpracy z EUROREG, jest operatorem tego przedsięwzięcia na UW, na mocy umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Ocena skutków regulacji (OSR), to przewidywane skutki proponowanych regulacji według metody analizy kosztów i korzyści. Ma zapewniać podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie prawa świadomość konsekwencji, jakie przygotowany akt prawny może wywołać w życiu społecznym. Studia i szkolenia przyczynią się zatem do rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie OSR kadr administracji rządowej, odpowiedzialnej za opracowywanie propozycji aktów prawnych – czytamy na stronie operatora projektu, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME).

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Akademia Oceny Wpływu Regulacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.16).