A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEXT ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

Next issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, property in the neoliberal model in the spatial context, Polish-Czech transborder cooperation, and reelection of Polish mayors .

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 4(66)/2016

Grzegorz Masik, Iwona Sagan
Strategie i instrumenty wspierające odporność gospodarczą. Przykład wybranych regionów europejskich

Miroslava Lungová
Resilience of the Czech Regions to an external economic shock

Łukasz Drozda
Własność w modelu neoliberalnym na przykładzie polskiej przestrzeni zurbanizowanej po 1989 roku

Sylwia Dołzbłasz
Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim

Szymon Wiśniewski
Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego wskutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi

Wojciech Grabowski
Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast

Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
Andrzej Klasik (red.), 2015, Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach (recenzja)

 

Graphic: Links between beneficiaries implementing joint projects under the cross-border cooperation Czech Republic - Poland 2007-2013. Source: Dołzbłasz, S., 2016, Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim, Studia Regionalne i Lokalne, 4/2016, p. 74