A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Fakty i Mity Rozwoju Regionalnego

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2009) Fakty i Mity Rozwoju Regionalnego. Zarządzanie Publiczne, 4(6)/2008, ss. 73–90.

Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest krytyczna dyskusja z kilkoma szeroko podzielanymi poglądami na temat rozwoju regionalnego oraz możliwości jego stymulowania przez politykę regionalną. Przedstawiono argumentację, iż w obecnej fazie rozwoju nie jest możliwe – a więc i nie jest celowe – dążenie do wyrównywania różnic międzyregionalnych, co powinno prowadzić do nowego ujęcia polityki spójności UE. Nie jest skuteczne opieranie rozwoju regionów słabo rozwiniętych wyłącznie na napływie środków zewnętrznych, w tym związanych z budową infrastruktury, a szczególnie infrastruktury związanej z organizowaniem okazjonalnych imprez (wystaw, mistrzostw sportowych). Analizie poddano jeden z częściej stosowanych modeli ewaluacji ex ante – model HERMIN.