A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych

Publication type: journal articles
Full citation: Hryniewicz Janusz, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2018) Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(72), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 5-28.
Download the publication:

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule były wzajemne relacje między jakością rządzenia a wdrażaniem unijnej polityki spójności w różnych kontekstach regionalnych. Badania pokazały dość wyraźne odmienności pod tym względem między regionami realizującymi cel „konwergencja” i regionami, w których obrano za cel „konkurencyjność i zatrudnienie”. Jakość rządzenia pozytywnie wpływała na sprawność w wydawaniu środków UE w obu grupach regionów, choć w regionach realizujących cel „konwergencja” zależność była znacznie silniejsza. Z kolei wielkość napływu środków europejskich sprzyjała poprawie jakości rządzenia, ale tylko w regionach realizujących cel „konwergencja”. W tej grupie regionów zmiany jakości rządzenia miały miejsce bezpośrednio przed i po akcesji do UE, kiedy następował proces adaptacji systemu instytucjonalnego do potrzeb związanych z wdrażaniem polityki spójności. Jakkolwiek następowało zmniejszenie różnic w zakresie jakości rządzenia między dwoma grupami regionów, niemniej badania pokazały, że w regionach celu „konwergencja” potencjalna moc sprawcza środków unijnych skutkująca poprawą jakości rządzenia była dość słabo wykorzystywana.