A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Koniunktura w Polsce Lokalnej 2013

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2014) Koniunktura w Polsce Lokalnej 2013, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4(58), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 5-24.
Download the publication:

Artykuł przedstawia wyniki ankiet przeprowadzonych wśród polskich gmin do 50 tys. mieszkańców pod koniec 2013 r. Uzyskany na podstawie ok. 1300 wypełnionych ankiet materiał z dużą dokładnością przedstawia aktywność samorządów lokalnych w promowaniu rozwoju gospodarczego gmin, a także daje dość dobry obraz postaw i opinii samorządowców na tematy związane z rozwojem lokalnym. Badanie nawiązuje do wcześniejszych analiz prowadzonych w połowie lat dziewięćdziesiątych i potwierdza, iż przestrzenne zróżnicowanie sprawności samorządów ma swoje uwarunkowania historyczne.