A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Koniunktura i mobilizacja społeczna w Polsce lokalnej

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2016) Koniunktura i mobilizacja społeczna w Polsce lokalnej [w:] Gorzelak Grzegorz (red.) Polska gmina 2015, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 61-90.

Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy koncentrują się na synchronicznym i diachronicznym porównaniu przekształceń gospodarczych i społecznych, obserwowanych w polskich gminach liczących do 50 tys. mieszkańców. Zespół autorski wykorzystuje wyniki badań z lat 2013–2015 oraz wcześniejsze analizy przeprowadzone przez zespół EUROREG-u dla wykazania kierunków zmian i tendencji petryfikacyjnych w podstawowych jednostkach terytorialnego podziału kraju [z recenzji prof. Pawła Starosty].