A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Władze miasta wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan, Kozak Marek, Smętkowski Maciej (2007) Władze miasta wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej. Studia Regionalne i Lokalne, Nr. 3(29)/2007, ss. 5-31.
Download the publication:

Artykuł przedstawia próbę identyfikacji miast zagrożonych degradacją społeczno-gospodarczą w Polsce. Na przykładzie 10 wybranych miast wskazuje różne przyczyny problemów oraz mocne i słabe strony tych układów lokalnych. Na tym tle autorzy ukazują i oceniają działania podejmowane przez władze miast, konfrontując je z pozytywnym przykładem transformacji systemowej w wymiarze lokalnym, za który można uznać Biłgoraj.