A
A
A
Normalny kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej euroreg.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-01 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • Serwis posiada nieprawidłową wartość znacznika języka.
 • Nagłówki
  • Strony nie posiadają znaczników nagłówków.
 • Obsługa błędów formularza
  • Strona posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Strona może zawierać materiały wideo bez napisów.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Serwis może wymagać przełączenia w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki, które nie zostały wyróżnione.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie euroreg.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Magdalena Grabowska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: euroreg@uw.edu.pl, telefon 22 826 16 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Czetwertyńskich - Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Kinga Rucińska

Telefon: 225520742

Email: kingar@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Przy wejściu do budynku znajduje się platforma pionowa, dzwonek przy platformie, drzwi automatycznie otwierane, dwuskrzydłowe, szerokość 2 x 0,75 m.

Korytarze i przejścia

Budynek wielopoziomowy -1; +3, dostęp windą poziomą tylko jedną klatką -1 +1, kabina dwuosobowa, brak połączenia z innymi pionami budynku, korytarze z barierami, szerokość korytarzy min. klatka: A- 1,07 m; B -1,26 m; C - 1,9 m; D - 1,15 m; E - 1,42m;

Procedury

Pracownik portierni po otrzymaniu zgłoszenia koordynuje organizację i pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej po budynku.

Dodatkowa pomoc

Kontakt telefoniczny: Dziekanat (studenci)- 225520660, Sekretariat WGSR (pracownicy) - 225520631, Portiernia - 225521516

Łazienki, toalety, szatnie

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie, oznakowana, szatnia przy portierni - parter.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd komunikacją miejską. Metro - stacja Uniwersytet/Nowy Świat., Autobusy - przystanek Uniwersytet (linie: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2).

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Budynek stary w stylu pałacowym - liczne korytarze, schody, winda tylko w klatce D;