A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
O studiach

O studiach

DLACZEGO Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego?

Od kilku lat rośnie znaczenie i rola, jaką odgrywają regiony, miasta i układy lokalne w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Rodzi to realne zapotrzebowania na interdyscyplinarnie wykształconych mogących kompetentnie zajmować się różnymi aspektami zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym i lokalnym, projektowaniem rozwoju układów przestrzenno-funkcjonalnych, w tym miejskich i metropolitalnych, badaniem i analizowaniem układów regionalnych i lokalnych. Kluczowym założeniem przyświecającym studiom regionalnym i lokalnym w EUROREG jest spojrzenie na przestrzeń jako na fenomen, który badać i rozumieć można tylko dzięki połączeniu różnych perspektyw i źródeł wiedzy.

Interdyscyplinarne studia Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego są z jednej strony odpowiedzią na coraz pilniejsze praktyczne wyzwania, a z drugiej są jednym z najciekawszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów badań. Pozwalają spojrzeć na to, co zdaje się znajome, z nowej strony. Optyka, którą przyjmujemy w EUROREG-u, jest glokalna: jednocześnie globalna i lokalna. Wyrasta ona z obserwacji, że procesy globalnej transformacji – kulturowej, ekonomicznej czy społecznej – zawsze mają lokalny wymiar. Globalizacja w każdym z miejsc wygląda i przebiega inaczej. Stąd bierze się potrzeba jednocześnie oddolnej i globalnej analizy procesów, które kształtują współczesny świat. Oznacza to, że w programie studiów regionalnych i lokalnych znajdują się zarówno zajęcia dotyczące odległych miejsc i megatendów, jak i zakamarków przestrzennej, gospodarczej, społecznej, kulturowej i politycznej rzeczywistości polskich miast i miasteczek. Szczególnym laboratorium jest dla nas Warszawa – jedyna „prawdziwa” polska metropolia, w której trendy globalne ścierają się z żywiołowymi oddolnymi procesami, tworząc w efekcie unikalny poligon badawczy.

DLACZEGO STUDIA W EUROREG?

Program studiów nastawiony na praktykę badawczą
Nasz program studiów jest oparty na aktywnym udziale studentów i studentek w pracach badawczych. Skierowany jest przede wszystkim do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z pracą analityczną (badania naukowe i stosowane, tworzenie i ewaluacja polityk, strategii i usług publicznych, doradztwo strategiczne dla administracji i samorządu, itp.). Nasi absolwenci i absolwentki są przygotowani do pracy zarówno w administracji publicznej, konsultingu czy organizacjach pozarządowych, jak również do kontynuowania edukacji na poziomie doktorskim.

Na program Projektowania rozwoju regionalnego i lokalnego składają się dwa rodzaje zajęć: obowiązkowe i do wyboru. Zajęcia obowiązkowe odbywają się przede wszystkim w pierwszym i drugim semestrze. Dotyczą one zagadnień metodologicznych, np. „Introduction to urban studies”, „Systematic reviews of scientific literature”, „Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych”, „Metody ewaluacji polityk publicznych” czy „Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne – warsztat badacza” (z wyodrębnieniem grupy zaawansowanej, dla osób po ekonomii i socjologii).

Od drugiego semestru znacząco wzrasta udział zajęć do wyboru. Studenci i studentki mają możliwość wyboru z bogatej palety zajęć dotyczących rozwoju lokalnego, regionalnego i miejskiego.

Począwszy od drugiego semestru wszyscy studenci i studentki uczestniczą także w unikatowym przedmiocie „Pracownia badawcza”. W jej ramach studenci i studentki na trzy semestry stają się członkami wybranego zespołu badawczego EUROREG, aktywnie uczestnicząc w różnych etapach projektowania i realizacji projektu badawczego (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji, udział w przygotowaniu wspólnych publikacji z członkami zespołu badawczego). W efekcie studenci i studentki mają możliwość być autorami/kami lub współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra.

Kameralne warunki studiowania
Na roku jest kilkanaście osób. Dzięki temu łatwiej nam dopasować program studiów do indywidualnych potrzeb każdego studenta i studentki. Kameralna atmosfera sprzyja bezpośredniemu kontaktowi z wykładowcami, który dodatkowo ułatwia fakt, że na jednego pracownika dydaktycznego EUROREG przypada około 2 studentów/studentek.

Inspirująca grupa studentów i studentek
Interdyscyplinarny charakter EUROREG-u sprawia, że trafiają do nas studenci i studentki po socjologii, europeistyce, politologii, kulturoznawstwie, filozofii, samorządzie terytorialnym, filologii, prawie, geografii, zarządzaniu, ekonomii, oraz innych kierunkach społecznych i humanistycznych. Część z nich łączy EUROREG z innymi studiami – co nie jest trudne, gdyż wszystkie nasze zajęcia odbywają się na kampusie głównym UW i są skumulowane w trzech dniach tygodnia. Różnorodność zainteresowań studentów i studentek stymuluje wymianę wiedzy i pomysłów oraz sprawia, że dyskusje na zajęciach są pogłębione i inspirujące.

Nowatorskie metody prowadzenia zajęć
Studia w EUROREG-u nie mogą być nudne! Dlatego nasz program skomponowany jest z różnorodnych form zajęć, nastawionych na aktywny udział oraz praktykę. Takie zajęcie polegają między innymi na tym, że studenci i studenci pracują w zespołach nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów. Wykorzystujemy w tym celu innowacyjne metody, np. gry strategiczne, symulacje, spacery badawcze, studia przypadków. Wykładowcy EUROREG-u nagradzani są za wprowadzanie innowacyjnych metod dydaktycznych.

Wykładowcy z praktycznym doświadczeniem
Nasz zespół to interdyscyplinarny zespół kilkunastu naukowców – ekonomistów, socjologów, geografów, politologów, antropologów, specjalistów w zakresie polityk publicznych oraz zarządzania. Ponadto, zajęcia prowadzą współpracujący z EUROREG-iem urbaniści i architekci z Politechniki Warszawskiej. Nasi dydaktycy mają duże doświadczenie w prowadzeniu przełomowych badań (także międzynarodowych) oraz przekładaniu ich efektów na praktykę rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania miejskiego i metropolitalnego oraz projektowania, implementacji i oceny polityk publicznych. W ostatnich latach pracownicy EUROREG-u współpracowali m.in. z: Ministerstwem Rozwoju (wcześniej: Ministerstwem Rozwoju Regionalnego), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kongresem Ruchów Miejskich, Biennale Warszawa, Bankiem Światowym, OECD, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, urzędami marszałkowskimi oraz urzędami miast, w tym przede wszystkim z urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Perspektywa ciekawej pracy
Nasi absolwenci i absolwentki obejmują stanowiska eksperckie i kierownicze, m.in. w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i instytutach badawczych, znajdują także pracę w instytucjach zagranicznych (np.: agendy Unii Europejskiej, ONZ, międzynarodowe firmy consultingowe). Wiele studentów i studentek zaczyna pracę „w branży” już w trakcie studiów.

Więcej informacji
Ramowy program

Wykładowcy

Rekrutacja

Opinie naszych absolwentów

Ulotka informacyjna o studiach do pobrania: PDF

Przewodnik dla kandydatów na studia do pobrania: PDF


EUROREG w Teheranie