A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Mobilność

Mobilność

Mobilność studentów

fot. Simon Migaj / Unsplash

Program MOST

Idea programu: Program MOST jest adresowany do studentów i studentek, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie, co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. 

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt. W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów. 

Rekrutacja: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Programu MOST i Biura Spraw Studenckich UW.

Kontakt:

Koordynatorem programu na Uniwersytecie Warszawskim jest mgr Natalia Furman (Uniwersytecka Komisja Kształcenia).
Koordynatorem wydziałowym jest dr Justyna Orchowska.

Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Komisja Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

"Intrude", Amanda Parer, San Francisco
fot. Florent Lamoureux (CC BY-NC-ND 2.0)

Program ERASMUS


Idea programu:
 
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą odbyć studia (1 lub 2 semestry) w kraju Unii Europejskiej bez konieczności powtarzania semestru/ów (oceny i punkty ECTS uzyskane za granicą są honorowane przez Uniwersytet Warszawski i stanowią podstawę zaliczenia etapu studiów). Program oferuje także możliwość odbycia praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach zagranicznych.

Studenci EUROREG mogą brać udział w rekrutacji w ramach II i III tury ogólnouniwersyteckiej organizowanej przez BWZ.

Informacje o zasadach kwalifikacji i obywania wyjazdów przez studentów

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.

Koordynatorem ds. mobilności w EUROREG jest dr Justyna Orchowska.