A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Mobilność

Mobilność

Mobilność studentów

fot. Simon Migaj / Unsplash

Program MOST

Idea programu: Program MOST jest adresowany do studentów i studentek, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie, co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. 

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt. W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów. 

Rekrutacja: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Programu MOST i Biura Spraw Studenckich UW.

Kontakt:

Koordynatorem programu na Uniwersytecie Warszawskim jest mgr Natalia Furman (Uniwersytecka Komisja Kształcenia).
Koordynatorem wydziałowym jest dr Tomasz Kupiec - Kierownik Studiów. 

Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Komisja Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.

"Intrude", Amanda Parer, San Francisco
fot. Florent Lamoureux (CC BY-NC-ND 2.0)

Program ERASMUS


Idea programu:
 
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą odbyć studia (1 lub 2 semestry) w kraju Unii Europejskiej bez konieczności powtarzania semestru/ów (oceny i punkty ECTS uzyskane za granicą są honorowane przez Uniwersytet Warszawski i stanowią podstawę zaliczenia etapu studiów). Program oferuje także możliwość odbycia praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach zagranicznych.

Studenci EUROREG mogą brać udział w rekrutacji w ramach II i III tury ogólnouniwersyteckiej organizowanej przez BWZ.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.

Koordynatorem ds. mobilności w EUROREG jest dr Tomasz Kupiec - Kierownik Studiów.