A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Zespół EUROREG-u tworzy 20 pracowników naukowych oraz 3 pracowników administracyjnych. Z listą byłych pracowników EUROREG-u można zapoznać się na tej stronie.

Dyrektor EUROREG
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, rola sektora nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria i naukometria, współpraca terytorialna i transgraniczna, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionów peryferyjnych.
[więcej]
 
Profesorowie
Specjalizacja: rozwój regionalny, ekonomia edukacji
[więcej]
 
Specjalizacja: porównawcze studia miejskie, antropologia społeczne i ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna i ludowa, teoria nierównego rozwoju, klasy, gentryfikacja, ruchy miejskie, polityka miejska.
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny, metropolizacja, polityka regionalna, ewaluacja.
[więcej]
 
Specjalizacja: ekonomia, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, polityka regionalna, regionalizm, teoria narodu, językoznawstwo polityczne, geografia języków.
[więcej]
 
Adiunkci
Specjalizacja: psychologia społeczna i obliczeniowa, otwarta nauka
[więcej]
 
Specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia handlu, studia miejskie, rozwój regionalny i lokalny
[więcej]
 
Specjalizacja: naukometria, fizyka materii skondensowanej, mechanika kwantowa
[więcej]
 
Specjalizacja: polityka naukowa, ewaluacja nauki, polityka kulturalna, naukometria
[więcej]
 
Specjalizacja: wykorzystanie ewaluacji w procesie stanowienia i realizacji polityk publicznych, systemy monitoringu i ewaluacji – tworzenie, funkcjonowanie, determinanty efektywności, uczenie się organizacji publicznych, wykorzystanie wiedzy w procesie podejmowania decyzji, zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym
[więcej]
 
Specjalizacja: polityki publiczne, transport i polityka transportowa, inwestycje infrastrukturalne, logistyka i mobilność regionalna, wykluczenie transportowe
[więcej]
 
Specjalizacja: socjologia miasta, mieszkalnictwo, usługi publiczne, partycypacja społeczna, nierówności społeczne, klasy i stratyfikacja, metodologia badań jakościowych
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, polityka naukowa, współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna, ewaluacja programów i projektów UE.
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym i regionalnym; środowiskowy wymiar rozwoju, ekonomia ekologiczna, postwzrost (degrowth); migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, ekonomia edukacji.
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, polityka miejska, procesy odnowy miast, governance, partycypacja społeczna
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny; ekonomia kultury; przestrzenne aspekty kreatywności i innowacyjności; potencjał kreatywny; kulturowe czynniki rozwoju; procesy metropolizacji; socjologia rynku pracy; instytucje kultury; ewaluacja programów i projektów UE; popularyzacja i upowszechnianie wyników badań wśród praktyków.
[więcej]
 
Asystenci
Specjalizacja: komunikacja naukowa, naukometria, socjologia nauki
[więcej]
 
Doktoranci
Specjalizacja: strategiczne planowanie rozwoju, fundusze europejskie, zdrowie publiczne, społeczeństwo obywatelskie, ewaluacja polityk publicznych
[więcej]
 
Pracownicy administracyjni