A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje

ZAPROSZENIEORGANIZACJAPROGRAMPREZENTACJE


ZAPROSZENIE

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2013 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dyskusja o zrównoważonym rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystywaniu ich potencjałów w rozwoju kraju jest reakcją na rosnącą świadomość kluczowego znaczenia miast we współczesnej gospodarce. Polskie implikacje tego procesu obrazuje opracowanie OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011. Polska charakteryzuje się gęstą i policentryczną siecią miast, w których generowana jest znacząca część wzrostu gospodarczego - to one są ośrodkami rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenia miejsc pracy. Jednocześnie ośrodki miejskie są bardzo silnie zróżnicowane wewnętrznie i zewnętrznie (np. w takich elementach jak dochody mieszkańców, dostęp do usług, poziomy kapitału ludzkiego i społecznego). Wymaga to opracowania polityki skierowanej do miast, która wyznaczy jasny zestaw priorytetów (analogicznie do rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich), zainicjuje mechanizmy harmonizujące regionalne i lokalne plany rozwoju ekonomicznego i przestrzennego, wzmocni zintegrowane podejście do rozwoju, wykorzystujące komplementarność i synergię między prowadzonymi działaniami w obszarze rozwoju. Obok dyskusji o rozwoju obszarów metropolitalnych znaczenia nabiera dyskusja o roli ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz możliwości wzmacniania ich potencjałów rozwojowych. W debacie tej warto uwzględnić doświadczenia europejskie, które opisane są w najnowszych wynikach badań prowadzonych w ramach Programu ESPON 2013. Badania te pokazują, iż wbrew potocznym opiniom, znaczenie konkretnych układów terytorialnych - „miejsc” - w globalnej gospodarce nie maleje, ale rośnie. Ścieżki rozwoju ośrodków, które nie pełnią funkcji metropolitalnych, pokazują także, jak ważne jest trafne zidentyfikowanie, wzmocnienie i wykorzystywanie lokalnych potencjałów rozwoju (kapitał ludzki i społeczny, potencjał innowacyjny, różnorodność ekonomiczna, atrakcyjność miejsca, jakość życia, relacje z otoczeniem). Rozwój miast jest także silnie związany z działaniem lokalnych liderów, strategicznym zarządzaniem rozwojem oraz jakością wielopoziomowego zarządzania (multi-level governance) prowadzonego w kraju.

OBSZARY TEMATYCZNE

  • Miejskie ośrodki rozwoju – praktyczne aspekty tworzenia klasyfikacji i hierarchizacji. Funkcje i powiązania pomiędzy miastami, zintegrowane strategie rozwoju dla miast, miejskie obszary funkcjonalne (MOF), obszary metropolitalne, wskaźniki, problemy metodologiczne.
  • Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego (kapitały miękkie, innowacyjność, atrakcyjność miejsca), lokalne przedsiębiorstwa, instytucjeliderzy, rewitalizacja tkanki miejskiej i rekultywacja terenów zdegradowanych na poziomie MOF. „Dobre praktyki” realizacji z wieloma partnerami zintegrowanych projektów rozwojowych (w obecnym systemie i stanie prawnym).
  • Procesy rozwojowe w ośrodkach subregionalnych i lokalnych (wyzwania rozwojowe dla miast powiatowych), w tym metody identyfikacji i wzmacniania potencjałów rozwojowych.
  • Narzędzia radzenia sobie z kryzysami i barierami rozwojowymi na obszarach miejskich (np. mechanizmy przeciwdziałania skutkom zmian demograficznych, pokonywania ograniczeń w posiadanych zasobach, radzenia z problemami rynku pracy, zapobiegania degradacji przestrzeni czy wykluczeniu społecznemu).
  • Sposoby budowania partnerstw i współpracy między miastami a ich otoczeniem, narzędzia wzmacniania współpracy, „dobre praktyki” realizacji z wieloma partnerami zintegrowanych projektów rozwojowych na rzecz wzmacniania powiązań funkcjonalnych.