A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Diagnoza sytuacji społeczno‐gospodarczej wraz z analizą SWOT dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2013) Diagnoza sytuacji społeczno‐gospodarczej wraz z analizą SWOT dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 66
Pobierz publikację:

Celem ekspertyzy jest przedstawienie syntetycznej diagnozy społeczno-ekonomicznej, wraz z analizą SWOT, na potrzeby opracowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Diagnoza wykorzystuje podstawowe dane statystyczne i poruszą jedynie wybrane, najważniejsze zagadnienie i ich aspekty. Ważnym punktem odniesienia dla opracowania są ekspertyzy tematyczne przygotowane w toku prac nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 oraz analizy potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020. Elementy diagnozy – omówione tutaj w sposób syntetyczny – we wspomnianych opracowaniach analizowane i opisywane są w sposób szczegółowy i wyczerpujący.

Na potrzeby diagnozy i planowanego programu obszar Polski Wschodniej zdefiniowano jako terytoria pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest to dość arbitralny podział, a cały tak określony makroregion nie jest wewnętrznie jednolity. Ponadto warto pamiętać, że województwo mazowieckie, wyłączone z tej analizy i programu, poza obszarem metropolitalnym Warszawy wykazuje wiele cech wspólnych z podlaskim, lubelskim czy świętokrzyskim.

Głównymi poziomami przestrzennym diagnozy są makroregion Polski Wschodniej jako całość oraz poszczególne województwa wchodzące w jego skład. Analiza na poziomie regionalnym jest potrzebna ponieważ makroregion jest stosunkowo zróżnicowany wewnętrznie. Wszystkie omawiane aspekty odnoszone są do sytuacji w kraju (średnia krajowa), a tam gdzie jest to zasadne przytaczane są dane dla innych polskich regionów lub/i dla krajów Unii Europejskiej.

W ekspertyzie wykorzystano przede wszystkim dane statystyki publicznej zbierane i udostępniane przez GUS. W przypadku, gdy dane pochodzą z innego źródła, jest to wyraźnie sygnalizowane. Diagnoza oparta jest na najbardziej aktualnych danych dostępnych w momencie jej tworzenia. Zazwyczaj są to dane dotyczące 2011 lub 2010 r.