A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Informacje dla studentów
Informacje dla studentówProgram I rokProgram II rokBUWKsięgozbiór EUROREG-uStypendiaMobilność studentówWażne linki

Informacje dla studentów

Informacje dla studentów

Kierowniczka ds. Toku Studiów
dr Dorota Celińska-Janowicz [d.celinska@uw.edu.pl]
Dyżury: poniedziałek (10:30 - 11:30) i czwartek (12:30 - 13:30)

Sekretariat ds. Studenckich
Jacek Tokaj [jgtokaj@uw.edu.pl]
Sekretariat czynny w godzinach: 8:00 - 16:00. W środy sekretariat nieczynny.
Telefon: 022 55-20-106 wew. 117

Dane do przelewów
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
ul. Krakowskie Przedmieście 30; 00-927 Warszawa
Nr konta: 09 1160 2202 0000 0000 6084 9906

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, chyba, że prowadzący ustali wymóg obecności i określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie w sylabusie przedmiotu.
2. W przypadku pozostałych zajęć, w tym ćwiczeń i seminariów, student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia najwyżej 4 godziny (45 minutowe) na 30 godzin zajęć w semestrze.
3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić prowadzącemu zajęcia niezwłocznie po zakończeniu zwolnienia, nie później niż do końca trwania semestru.
4. Sytuacja, w której suma liczby nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych przekracza 50% łącznej liczby godzin zajęć, może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

ZUS
Wszelkie zmiany dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dla potrzeb ZUS należy niezwłocznie zgłaszać w dziekanacie. (art. 8 pkt. 11 ustawy z dn. 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U nr 28/97 poz. 153 z późniejszymi zmianami)

Praktyki studenckie
Zasady odbywania praktyk studenckich w EUROREG: pobierz

Wskazówki do napisania pracy magisterskiej
Poradnik opracowany przez dra hab. Marka W. Kozaka: pobierz

Egzamin magisterski
Studenci chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają ten fakt do Sekretariatu ds. Studenckich co najmniej 20 dni przed egzaminem.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procedury egzaminu magisterskiego: pobierz
Wzór stron tytułowych pracy magisterskiej: pobierz

Ogólne informacje dla rozpoczynających studia
Poradnik dla studenta I roku przygotowany przez Samorząd Studentów UW: pobierz

"Miejski Informator Studencki" przygotowany przez Urząd m. st. Warszawy: pobierz