A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Rekrutacja

Rekrutacja

Studia regionalne i lokalne

Dwuletnie studia drugiego stopnia, stacjonarne 

Bieżąca rekrutacja i przeniesienia z innych uczelni:
22.09.2020 00:00 – 1.10.2020 23:59
Więcej informacji na stronie IRK.

fot. Andrea Leopardi / Unsplash

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje elitarne, interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Studia regionalne i lokalne. Studia łączą zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej, w tym miejskiej. 

Na program studiów składają zajęcia dotyczące m.in.: metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych, metod i praktyk krytycznego myślenia, uwarunkowań i procesów rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miast i regionów, socjologii przestrzeni, urbanistyki i planowania przestrzennego, ekologicznych problemów rozwoju miast i regionów, zarządzania miastami i metropoliami, partycypacji społecznej, polityk miejskich oraz tworzenia, realizacji i ewaluacji polityk publicznych.

Program studiów zakłada intensywne włączenie studentów w badania naukowe realizowane przez zespół EUROREG. Służy temu unikalny przedmiot „pracownia badawcza”, w ramach którego studenci i studentki uczestniczą w badaniach prowadzonych przez wybranych badaczy z naszego zespołu. Pracownia badawcza realizowana jest przez trzy semestry (semestry II-IV) w wymiarze 60h na semestr. W efekcie studenci mają szansę uczestniczyć w procesach badawczy na ich różnych etapach w tym mogą być współautorami publikacji powstających w ramach realizowanych projektów.

Bogata oferta zajęć do wyboru pozwala na zindywidualizowanie ścieżki nauki pod kątem swoich zainteresowań i planów zawodowych. Absolwenci studiów regionalnych i lokalnych są przygotowani do kontynuowania nauki w szkołach doktorskich, do pracy w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, instytutach badawczych, sektorze pozarządowym, a także organizacjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ) i międzynarodowych podmiotach gospodarczych (firmy consultingowe).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku oraz legitymują się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa sporządzana jest według malejącej średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź studiów równoważnych, po przeliczeniu tej średniej na punkty zgodnie z poniższym schematem:

  • 4,75 - 5,00 = 4 pkt.
  • 4,50 - 4,74 = 3 pkt.,
  • 3,75 - 4,50 = 2 pkt.,
  • poniżej 3,75 = 1 pkt.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

Forma sprawdzianu: rozmowa dotycząca zainteresowań naukowych kandydata i jego motywacji do podjęcia studiów, sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie (dotyczy kandydatów z zagranicy nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego).

EGZAMIN
Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 7-8 października 2020 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego

Terminy

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 13-14 października 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Szczegóły

Szczegóły dostępne na stronach IRK i UW


Zadanie zespołowe


Dyskusja podczas zajęć terenowych w osiedlu Jazdów (https://jazdow.pl/)