A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Zespół EUROREG-u tworzy 16 pracowników naukowych oraz 3 pracowników administracyjnych. Z listą byłych pracowników EUROREG-u można zapoznać się tu.

Dyrektor EUROREG
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, rola sektora nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, przestrzenne aspekty innowacyjności i działalności naukowo-badawczej, bibliometria i naukometria, współpraca terytorialna i transgraniczna, społeczeństwo informacyjne, rozwój regionów peryferyjnych.
[więcej]
 
Profesorowie
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, strategie regionalne, polityka spójności, ewaluacja.
[więcej]
 
Specjalizacja: socjologia miasta i społeczności lokalnych.
[więcej]
 
Specjalizacja: procesy demograficzne i ich konsekwencje, rozwój lokalny i regionalny, polityka regionalna, samorząd terytorialny w Polsce i UE, współpraca transgraniczna.
[więcej]
 
Specjalizacja: ekonomia, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, polityka regionalna, regionalizm, teoria narodu, językoznawstwo polityczne, geografia języków.
[więcej]
 
Specjalizacja: komparatystyka systemów politycznych, makro-ekonomia polityczna, studia regionalne, Rosja i kraje postsowieckie.
[więcej]
 
Adiunkci i asystenci
Specjalizacja: rozwój regionalny, ekonomia edukacji
[więcej]
 
Specjalizacja: porównawcze studia miejskie, antropologia ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna, teoria nierównego rozwoju, klasy społeczne, gentryfikacja, ruchy miejskie
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny, metropolizacja, polityka regionalna, ewaluacja.
[więcej]
 
Specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia handlu, studia miejskie
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, polityka naukowa, współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna, ewaluacja programów i projektów UE.
[więcej]
 
Specjalizacja: polityka miejska, samorząd terytorialny, instytucje dialogu społecznego, rozwój lokalny, polityka kulturalna
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny; ekonomia kultury; przestrzenne aspekty kreatywności i innowacyjności; potencjał kreatywny; kulturowe czynniki rozwoju; procesy metropolizacji; socjologia rynku pracy; instytucje kultury; ewaluacja programów i projektów UE; popularyzacja i upowszechnianie wyników badań wśród praktyków.
[więcej]
 
Specjalizacja: rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i pomiar; organizacyjne uczenie się w administracji publicznej; ekonomia edukacji, migracje osób z wysokimi kwalifikacjami.
[więcej]
 
Specjalizacja: projektowanie, wdrażanie i ewaluacja polityk publicznych; wykorzystanie wiedzy eksperckiej i dowodów naukowych w politykach publicznych, potencjał instytucjonalny administracji
[więcej]
 
Pracownicy administracyjni
Stanowisko: sekretariat ds. studenckich
e-mail: 
tel.: (+48) 22 826 16 54, (+48) 22 55 20 106 wew.117