A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Studia

Studia

EUROREG prowadzi program dwuletnich stacjonarnych studiów II stopnia Studia regionalne i lokalne. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym. Studia regionalne i lokalne to unikalny kierunek studiów, w którym studnci włączaniu są w prace projektowe i badawcze prowadzone w EUROREG-u.

Ponadto EUROREG uczestniczy w prowadzeniu studiów miejskich UW. Studia miejskie to stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Realizowane przez konsorcjum kilku jednostek uniwersyteckich: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg); Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych; Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej oraz Wydział Historyczny.

Ponadto EUROREG prowadził studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej.

  • Akademia Rozwoju Regionalnego realizowana była wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W dotychczasowych 10 edycjach wzięło udział ponad 700 absolwentów. Wyniki badań prowadzonych przez EUROREG i jego współpracowników (także z zagranicy) zostały przekazane praktykom z ministerstw, regionów i gmin.
  • Akademia Ewaluacji realizowana we współpracy z MRR. Był to unikalny programem szkoleniowy, którego celem było podnoszenie jakości polskiego systemu ewaluacji i zarządzania rozwojem, przez podnoszenie kompetencji osób zamawiających i nadzorujących badania ewaluacyjne.
  • Akademia Oceny Skutków Regulacji realizowana wraz z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. AOSR to dwusemestralne studia podyplomowe oraz szkolenia ustawiczne z zakresu technik analitycznych, stosowanych w ramach oceny skutków regulacji. Studia były skierowane do pracowników administracji rządowej i osób związanych zawodowo z analizą i oceną polityk publicznych.
  • Akademia Analityka realizowana wraz z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW). AA to cykl specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla analityków zatrudnionych w urzędach administracji rządowej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia skutecznego prawa (w tym zakresie przygotowania rzetelnej oceny wpływu).

Nasi pracownicy są zapraszani jako eksperci do prowadzenia szkoleń i wykładów w ramach studiów podyplomowych z zakresu rozwoju regionalnego, funduszy strukturalnych i ewaluacji, skierowanych zarówno do instytucji publicznych jak i firm.

fot. Jędrzej Sokołowski

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje elitarne, interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Studia regionalne i lokalne. Studia łączą zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej, w tym miejskiej. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi. Na program studiów składają zajęcia dotyczące m.in.: metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych, metod i praktyk krytycznego myślenia, uwarunkowań i procesów rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miast i regionów, socjologii przestrzeni, urbanistyki i planowania przestrzennego, ekologicznych problemów rozwoju miast i regionów, zarządzania miastami i metropoliami, partycypacji społecznej, polityk miejskich oraz tworzenia, realizacji i ewaluacji polityk publicznych. Program studiów skomponowany jest z różnorodnych form zajęć, nastawionych na aktywny udział oraz praktykę: gry strategiczne, symulacje, spacery badawcze, studia przypadków, seminaria z udziałem gości polskich i zagranicznych, zarówno badaczy jak i praktyków. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci EUROREG mogą korzystać także z bogatej oferty przedmiotów nieobowiązkowych (w tym w języku angielskim) realizowanych przez pracowników jednostki.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście) oraz – w wypadku wybranych zajęć – w instytucjach zajmujących się rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim. Studia obejmują także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie badań terenowych. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). 

Absolwenci Studiów regionalnych i lokalnych są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, instytutach badawczych, sektorze pozarządowym, a także organizacjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ) i międzynarodowych podmiotach gospodarczych (firmy consultingowe). Więcej o naszych absolwentach tutaj.

Studenci Studiów regionalnych i lokalnych mogą korzystać z bogatego księgozbioru EUROREG, jak również z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej.