A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
O studiach

O studiach

DLACZEGO STUDIA REGIONALNE I LOKALNE?

Kilkanaście lat temu odsetek mieszkańców miast na świecie po raz pierwszy w historii przekroczył 50 procent. Człowiek tym samym z „gatunku wiejskiego” stał się „gatunkiem miejskim”. O ile modelem XIX-wiecznej urbanizacji był Paryż, a „miastem przyszłości” w XX wieku – Nowy Jork, o tyle dzisiaj coraz częściej takie ośrodki jak Dubaj, Shanghai, Lagos czy São Paulo wyznaczają globalne trendy. Epicentrum światowej urbanizacji przenosi się z Zachodu do Globalnego Południa. Oznacza to również konieczność rewizji nawet i najbardziej podstawowych pojęć w refleksji nad miastem – które zostały stworzone w większości na postawie zachodniego doświadczenia z XIX i XX wieku.

Co owa transformacja oznacza dla społeczeństwa, gospodarki, kultury i polityki? Jakie konsekwencje przynosi proces globalnej metropolizacji i pojawienie się megamiast zamieszkiwanych przez dziesiątki milionów osób? W jaki sposób polskie miasta są kształtowane przez globalne procesy a na ile uczestniczą w ich kształtowaniu? Urbanizacja naszej planety oraz gatunku ludzkiego oznacza, że istnieje potrzeba zintegrowanych i interdyscyplinarnych badań nad miastem i miejskością. Taki jest właśnie cel studiów regionalnych i lokalnych.

Interdyscyplinarne studia regionalne i lokalne są z jednej strony odpowiedzią na coraz pilniejsze praktyczne wyzwania, a z drugiej są jednym z najciekawszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów badań. Pozwalają spojrzeć na to, co zdaje się znajome, z nowej strony. Optyka, którą przyjmujemy w EUROREG-u, jest glokalna: jednocześnie globalna i lokalna. Wyrasta ona z obserwacji, że procesy globalnej transformacji – kulturowej, ekonomicznej czy społecznej – zawsze mają lokalny wymiar. Globalizacja w każdym z miejsc wygląda i przebiega inaczej. Stąd bierze się potrzeba jednocześnie oddolnej i globalnej analizy procesów, które kształtują współczesny świat. Oznacza to, że w programie studiów regionalnych i lokalnych znajdują się zarówno zajęcia dotyczące odległych miejsc i megatendów, jak i zakamarków przestrzennej, gospodarczej, społecznej, kulturowej i politycznej rzeczywistości polskich miast i miasteczek. Szczególnym laboratorium jest dla nas Warszawa – jedyna „prawdziwa” polska metropolia, w której trendy globalne ścierają się z żywiołowymi oddolnymi procesami, tworząc w efekcie unikalny poligon badawczy.

DLACZEGO STUDIA W EUROREG?

Interdyscyplinarny program studiów
Uczymy o rozwoju, przestrzeni i mieście z wielu różnych, ale uzupełniających się perspektyw. Nasz program składa się z zajęć dotyczących m.in.: polityk miejskich, rozwoju regionalnego i lokalnego, tworzenia, realizacji i ewaluacji polityk publicznych, urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii przestrzeni, ekologicznych problemów rozwoju miast i regionów, zarządzania miastami i metropoliami, samorządu terytorialnego, partycypacji społecznej, metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych, metod analizy przestrzennej, ekonomii edukacji, Unii Europejskiej, globalnej geografii metropolii, ekonomii i polityki innowacyjności, geografii języków, czy metod i praktyk krytycznego myślenia. Ponadto, studenci i studentki mogą uzupełnić swój program studiów zajęciami z oferty innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Kameralne warunki studiowania
Na roku jest kilkanaście osób. Dzięki temu łatwiej nam dopasować program studiów do indywidualnych potrzeb każdego studenta i studentki. Kameralna atmosfera sprzyja bezpośredniemu kontaktowi z wykładowcami, który dodatkowo ułatwia fakt, że na jednego pracownika dydaktycznego EUROREG przypada około 2 studentów/studentek.

Inspirująca grupa studentów i studentek
Interdyscyplinarny charakter EUROREG-u sprawia, że trafiają do nas studenci i studentki po socjologii, europeistyce, politologii, kulturoznawstwie, filozofii, samorządzie terytorialnym, filologii, prawie, geografii, zarządzaniu, ekonomii, oraz innych kierunkach społecznych i humanistycznych. Część z nich łączy EUROREG z innymi studiami – co nie jest trudne, gdyż wszystkie nasze zajęcia odbywają się na kampusie głównym UW i są skumulowane w trzech dniach tygodnia. Różnorodność zainteresowań studentów i studentek stymuluje wymianę wiedzy i pomysłów oraz sprawia, że dyskusje na zajęciach są pogłębione i inspirujące.

Nowatorskie metody prowadzenia zajęć
Studia w EUROREG-u nie mogą być nudne! Dlatego nasz program skomponowany jest z różnorodnych form zajęć, nastawionych na aktywny udział oraz praktykę. Takie zajęcie polegają między innymi na tym, że studenci i studenci pracują w zespołach nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów. Wykorzystujemy w tym celu innowacyjne metody, np. gry strategiczne, symulacje, spacery badawcze, studia przypadków. Wykładowcy EUROREG-u nagradzani są za wprowadzanie innowacyjnych metod dydaktycznych.

Wykładowcy z praktycznym doświadczeniem
Nasz zespół to interdyscyplinarny zespół kilkunastu naukowców – ekonomistów, socjologów, geografów, politologów, antropologów, specjalistów w zakresie polityk publicznych oraz zarządzania. Ponadto, zajęcia prowadzą współpracujący z EUROREG-iem urbaniści i architekci z Politechniki Warszawskiej. Nasi dydaktycy mają duże doświadczenie w prowadzeniu przełomowych badań (także międzynarodowych) oraz przekładaniu ich efektów na praktykę rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania miejskiego i metropolitalnego oraz projektowania, implementacji i oceny polityk publicznych. W ostatnich latach pracownicy EUROREG-u współpracowali m.in. z: Ministerstwem Rozwoju (wcześniej: Ministerstwem Rozwoju Regionalnego), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kongresem Ruchów Miejskich, Biennale Warszawa, Bankiem Światowym, OECD, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, urzędami marszałkowskimi oraz urzędami miast, w tym przede wszystkim z urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Włączanie studentów i studentek w badania naukowe
Jesteśmy jedną z najaktywniejszych jednostek badawczych na Uniwersytecie, dlatego nasi studenci i studentki regularnie biorą udział w realizacji projektów naukowych, także międzynarodowych. Udział w projektach badawczych odbywa się zarówno w ramach praktyk dyplomowych, jak i współpracy przynoszącej naszym studentom i studentkom wymierne korzyści finansowe.

Perspektywa ciekawej pracy
Nasi absolwenci i absolwentki obejmują stanowiska eksperckie i kierownicze, m.in. w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych i instytutach badawczych, znajdują także pracę w instytucjach zagranicznych (np.: agendy Unii Europejskiej, ONZ, międzynarodowe firmy consultingowe). Wiele studentów i studentek zaczyna pracę „w branży” już w trakcie studiów.

Więcej informacji
Ramowy program
Wykładowcy
Rekrutacja
Opinie naszych absolwentów
Ulotka informacyjna o studiach do pobrania: PDF


EUROREG w Teheranie