A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej na przykładzie wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce

Okres realizacji: 2016-2019
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Mikołaj Herbst (kierownik projektu), Jakub Rok

Głównym celem projektu jest ocena wpływu publicznych inwestycji w kapitał ludzki, finansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce, na rozwój gospodarczy na poziomie lokalnym. Wpływ wydatków publicznych na rozwój gospodarczy, a szczególnie długofalowe konsekwencje redystrybucji dochodu między różnymi terytoriami, stanowią fundamentalny problem badawczy zarówno w ekonomii, jak w regionalistyce. Jest to również temat bardzo istotny z perspektywy oceny efektywności polityk publicznych, a szczególnie polityki regionalnej.

Przypadek Polski, jako beneficjenta Polityki Spójności stanowi w tym zakresie cenny materiał badawczy. Projekt jest skoncentrowany na wydatkach publicznych związanych z kapitałem ludzkim, jako że zasób i jakość kapitału ludzkiego jest wskazywana w wielu badaniach jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. Na etapie planowania projektu sformułowano trzy główne hipotezy :

• Istnieje znaczące terytorialne zróżnicowanie w Polsce odnośnie zdolności do absorpcji funduszy strukturalnych, a także hierarchii celów inwestycyjnych (w tym skłonności do inwestowania w kapitał ludzki).

• Jednostki terytorialne bardziej rozwinięte gospodarczo są bardziej skłonne do inwestowania w kapitał ludzki.

• Inwestowanie w kapitał ludzki wpływa korzystnie na tempo rozwoju, ale nie prowadzi do konwergencji gospodarczej na poziomie lokalnym ani regionalnym w Polsce.

Pod względem metodologicznym projekt ma charakter interdyscyplinarny i będzie wykorzystywał zarówno metody ilościowe (ekonometryczną analizę danych) jak jakościowe (np. wywiady pogłębione), wsparte analizą kartograficzną.

Publikacje będące efektami projektu