A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polityka wielokulturowości i imigranci. Doświadczenia państw europejskich i wnioski dla Polski

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2009) Polityka wielokulturowości i imigranci. Doświadczenia państw europejskich i wnioski dla Polski. Przegląd Zachodni, nr 3/2009, ss. 231–250.

Abstrakt
Wielokulturowość jest rodzajem polityki społecznej, która opiera się na kulturowej neutralności państwa. W Europie zachodniej wielokulturowość wpłynęła na kształt znacznych środowisk imigrantów wywodzących się z kultur nie europejskich. Z powodu ogromnego dystansu kulturowego między społeczeństwami europejskimi a imigrantami, asymilacja imigrantów okazała się trudniejsza niż początkowo oczekiwano. W odpowiedzi na tę sytuację, państwa europejskie zaczęły wprowadzać politykę społeczną wielokulturowości. W rezultacie, duża ilość zachowań imigrantów okazała się sprzeczna z prawami człowieka, lecz spójna z wielokulturowością. Obecnie możemy zaobserwować kontestację (ale nie odrzucenie) polityki wielokulturowości i nasilenie postaw antyimigranckich. Istnieje też tendencja do stopniowego ograniczania wielokulturowości i kładzenia nacisku na prawa człowieka.

Abstract
Multiculturalism is a kind of social policy that consists in the cultural neutrality of the state. In Western Europe it has shaped huge environments of immigrants derived from non-European cultures. Because of a great cultural distance between European societies and immigrants, assimilation of the latter turned out to be more diffi cult than had initially been expected. In response to such a situation, European states began to implement a multicultural social policy. In effect, a huge number of immigrant behaviors proved to stand in contradiction to human rights but consistent with multiculturalism. Nowadays we can observe a contestation (but not abandonment) of a multicultural policy and growth of anti immigrant attitudes. There is a tendency to gradually diminish multiculturalism and place more emphasis on human rights.