A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rozwój, region, przestrzeń

Autorzy: Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.) (2007) Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Pobierz publikację:

Rozwój, region i przestrzeń to trzy pojęcia, które dały impuls do ujęcia problematyki niniejszego opracowania. Dwudziestu dwóch autorów, wybitnych specjalistów, zajmujących się badaniami empirycznymi, teorią i metodologią studiów regionalnych i lokalnych oraz implementacją programów rozwoju regionalnego podjęło trud opracowania wybranych zagadnień, związanych z szeroko pojętym rozwojem regionalnym. Inspiracją do wydania publikacji o tak określonym profilu stał się projekt szkoleniowy realizowany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW wraz z Ministerstwem Gospodarki w ramach programu PHARE 2002/000-580.01.08 „Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W cyklu szkoleń pod nazwą „Akademia Rozwoju Regionalnego”, zorganizowanych w ramach tego projektu wzięło udział ponad stu pracowników administracji publicznej - rządowej i samorządowej - z większości regionów kraju. Podstawowym celem wykładów było omówienie w środowisku osób zawodowo związanych z programowaniem rozwoju regionalnego współczesnej wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego i lokalnego, ujętej w szerokim kontekście międzynarodowym. Jednocześnie niezwykle istotnym elementem okazała się wymiana doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy samymi uczestnikami i prowadzącą szkolenia kadrą naukową.

Doświadczenia pierwszej edycji szkoleń ukazały duży walor intelektualny i praktyczny tego przedsięwzięcia, a jednocześnie potrzebę kontynuowania szkoleń w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że zebranie najważniejszych omawianych podczas zajęć w Akademii zagadnień w formie książki zainteresuje problemem rozwoju regionów tych, którzy w szkoleniu nie uczestniczyli, a dla obecnych i przyszłych słuchaczy stanie się podręcznikiem systematyzującym uzyskaną wiedzę.

Publikacja składa się z czterech bloków tematycznych. W pierwszym z nich zawarto ogólne refleksje dotyczące podstawowych paradygmatów rozwojowych Polski i Europy. Drugi poświęcony jest teoretycznym i praktycznym problemom rozwoju regionalnego oraz społeczności lokalnych i regionalnych. W trzecim omówiono zróżnicowania regionalne, zwracając przy tym uwagę na takie zjawiska jak innowacyjność polskich regionów czy międzynarodowe relacje Polski w ujęciu regionalnym. Część czwarta poświęcona jest polityce rozwoju i jej instrumentom, w tym w szczególności planowaniu i zarządzaniu strategicznemu