A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SZUKAMY ASYSTENTA!

Instytut Ameryk i Europy UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ASYSTENTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) z tytułem zawodowym magistra nauk społecznych na okres 12 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz w Statucie UW.

 

Wymagania:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych;

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;

 • gotowość do rozpoczęcia pracy nad doktoratem lub doktorat we wstępnej fazie przygotowania.

 

Mile widziane:

 • wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych w naukach społecznych;

 • znajomość problematyki studiów regionalnych, studiów miejskich lub polityk publicznych;

 • znajomość programów komputerowych z zakresu GIS;

 • znajomość lub gotowość do nauki programowania w języku R lub Python.

 

Zakres obowiązków:

 • realizacja projektów badawczych;

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;

 • przygotowanie pracy doktorskiej;

 • wykonywanie obowiązków organizacyjnych na rzecz EUROREG-u.


Kandydaci są proszeni o złożenie drogą elektroniczną następujących dokumentów:

 • podania o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

 • kwestionariusza osobowego;

 • kopii dyplomu magistra;

 • życiorysu zawierającego informację o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz listy publikacji naukowych;

 • planu rozwoju naukowego na najbliższe 3 lata ze wskazaniem tematów badawczych i potencjalnych źródeł ich finansowania (nie więcej niż dwie strony tekstu);

 • innych – zdaniem kandydata – ważnych informacji i dokumentów wykazujących zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 

Dokumenty muszą zostać przesłane w formie plików pdf. ze wskazaniem w nazwie przesłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Uwaga: na podaniu należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

..................................... ....................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

euroreg@uw.edu.pl

O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną


Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 czerwca 2019 r.
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do końca września 2019 r.

 

 
 
Do pobrania