Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW prowadzi dwuletnie, stacjonarne studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Nasze studia reprezentują podejście interdyscyplinarne. Uczymy o rozwoju, przestrzeni i mieście z wielu różnych, ale uzupełniających się perspektyw. Dlatego trafiają do nas studenci po socjologii, geografii, europeistyce, politologii i innych kierunkach społecznych.

Zespół EUROREG-u tworzą ekonomiści, socjologowie, geografowie, politolodzy i eksperci z dziedziny zarządzania. Specjalizujemy się w studiach regionalnych oraz studiach miejskich. W praktyce oznacza to, że badamy różne procesy istotne dla rozwoju, które mają wymiar terytorialny. Zajmujemy się m.in. polityką regionalną i miejską, współpracą międzyregionalną, ewaluacją programów rozwojowych, regionalnymi sieciami innowacji, czy mobilnością absolwentów.

Cele studiów

> Dostarczenie wiedzy o najważniejszych czynnikach rozwoju regionalnego i lokalnego (społecznych, gospodarczych, środowiskowych);
> Przedstawienie najnowszych teorii i koncepcji rozwoju regionalnego;
> Wprowadzenie do technik i metod zarządzania rozwojem regionalnym, w tym programami i projektami w ramach funduszy strukturalnych UE;
> Wskazanie wartościowych źródeł wiedzy teoretycznej i praktycznej o rozwoju regionalnym;
> Krytyczna analiza i synteza obszernych i zróżnicowanych informacji z pola polityki regionalnej kraju i UE;
> Zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi, politycznymi i instytucjonalnymi procesów rozwoju regionalnego;
> Refleksja nad wynikami najnowszych badań z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce i w Unii Europejskiej.

Warunki studiowania

> Studia w systemie dziennym, zajęcia odbywają się na kampusie głównym UW;
> Kameralna grupa studentów, indywidualne podejście do każdego studenta i studentki;
> Bieżący dostęp do kadry naukowo-dydaktycznej, którą tworzą eksperci polityki regionalnej o międzynarodowej renomie;
> Zajęcia oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z wykorzystaniem nowatorskich metod (gry strategiczne, symulacje zarządzania projektami publicznymi);
> Włączanie studentów w polskie i międzynarodowe projekty badawcze, m.in. w ramach praktyk studenckich;
> Korzystne opcje wyjazdów międzynarodowych.

Wybrane tematy prac magisterskich, 2013-2015

> Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ujęciu przestrzennym (M. Perzanowska; promotor: prof. Maria Halamska)
> Władze i inwestorzy jako aktorzy społecznego wytwarzania przestrzeni w mieście neoliberalnym. Przypadek Warszawy (P. Śliwowski, promotor: prof. B. Jałowiecki)
> Wykorzystanie koncepcji universal design w badaniach dostępności architektonicznej przestrzeni miejskiej na przykładzie Warszawy (A. Zając, promotor: prof. B. Jałowiecki)
> Rewitalizacja obszarów postindustrialnych a rola samorządu lokalnego na przykładzie Żyrardowa (M. Dąbrowska, promotor: prof. A. Miszczuk)
> Rola turystyki w rozwoju miast. Analiza porównawcza na przykładzie miasta Puławy i Kazimierza Dolnego (M. Szumowska, promotor: prof. M. Kozak)
> Rola uniwersytetu w rozwoju regionu peryferyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (S. Paszkowska, promotor: dr hab. M. Herbst)
> Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów jako przejaw różnicowania się przestrzeni społecznej miasta (J. Pietraszek, promotor: dr hab. M. Herbst)
> Mobilność pracowników jako instrument wspierający powiązania nauki z biznesem (M. Skrzypek, promotor: dr hab. A. Olechnicka)
> Sztuka jako narzędzie rewitalizacji miast (E. Suska, promotor: dr hab. A. Olechnicka)
> Proces gentryfikacji na przykładzie Powiśla w Warszawie (D. Kłosaj, promotor: dr hab. M. Smętkowski)

Profil absolwenta

Absolwenci EUROREG z powodzeniem podejmują pracę na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach w:
> administracji rządowej i samorządowej;
> firmach ewaluacyjnych i doradczych;
> placówkach naukowych i badawczych
> agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego
> instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych;
> regionalnych biurach planowania przestrzennego;
> przedsiębiorstwach prywatnych w kraju i zagranicą.