A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Celińska-Janowicz Dorota (2014) Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy [w:] Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor (red.): Miasta, aglomeracje, metropolie - w nurcie globalnych przemian, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 461-482  
Pobierz publikację:

Centra miast, a zwłaszcza główne ulice handlowe, stanowią od wieków miejsce koncentracji nie tylko usług miejskich (w tym handlu), ale także ośrodek życia lokalnej społeczności i punkt odniesienia dla kształtowania tożsamości mieszkańców miasta. W związku z często zabytkowym charakterem obszarów centralnych miast główne ulice handlowe pełnią także funkcje turystyczne, zaś zlokalizowane przy nich punkty usługowe (zwłaszcza gastronomiczne) w dużej mierze nastawione są na obsługę ruchu turystycznego. Wraz ze wzrostem mobilności przestrzennej ludności w skali globalnej wzrasta także rola ulic handlowych jako celów turystyki zakupowej. Ulice handlowe stanowią zatem nie tylko jeden z głównych elementów krajobrazu handlowego miasta, ale także ważny element jego struktury społeczno-gospodarczej, kształtujący wizerunek całego ośrodka miejskiego.
Celem artykułu jest analiza przekształceń funkcjonalnych głównych ulic handlowych Warszawy w latach 1996-2010 pod kątem ich oferty (skierowanej bezpośrednio do przechodniów) w zakresie handlu i usług dla ludności. Podstawą badania były dane dotyczące podmiotów gospodarczych wybranych branż zarejestrowanych przy badanych ulicach. Analizowany okres to czas dynamicznych przekształceń krajobrazu handlowego stolicy, związanych przede wszystkim z modernizacją tego sektora i powstawaniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Był to także okres intensywnych przeobrażeń całej struktury funkcjonalnej miasta, jak również znaczących przemian w sferze ekonomicznej i społecznej związanych z transformacją systemową 1989 roku.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych (NCN) (2010-2013)