A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

OFERTA WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE IDUB

Dr Justyna Orchowska poszukuje studenta/ki do projektu o mieszkalnictwie

Dla kogo: Osoba studiująca (magistrant/ka lub doktorant/ka)

Dziedzina: Nauki społeczne

Sposób wynagrodzenia: Umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło autorskie i/lub umowa zlecenia)

Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia: 14 667 - 16 500 PLN brutto (w zależności od formy opodatkowania)

Data rozpoczęcia współpracy: 05.06.2023

Okres współpracy: 7 miesięcy

Instytucja: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski

Kierowniczka projektu: dr Justyna Orchowska

Tytuł projektu: „Mieszkania poza zasięgiem? Strategie mieszkaniowe miejskiej klasy średniej w Polsce”. Grant „Nowe Idee 3A” w POB V, Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Uniwersytet Warszawski

Opis projektu: Podstawowym celem projektu jest uzyskanie empirycznie ugruntowanej wiedzy o tym, jak niepewność mieszkaniowa doświadczana jest przez przedstawicieli klas średnich. W ostatniej dekadzie badania nad historiami mieszkaniowymi klasy średniej w Polsce koncentrowały się przede wszystkim na kredytobiorcach i procesach finansjalizacji życia codziennego (Lewicki 2019; Olcoń-Kubicka, Halawa 2018). Dziś jednak – w świetle wyzwań wynikających z pandemii koronawirusa i rosyjskiej agresji na Ukrainę, takich jak inflacja, rosnące koszty życia, wzrost stóp procentowych i zaostrzenie reguł przyznawania kredytów – kwestia ta pilnie wymaga ponownej analizy. Proponowany projekt ma charakter empiryczny i zakłada przeprowadzenie badań wstępnych do kompleksowego programu badawczego dot. nierówności mieszkaniowych. Główne pytanie badawcze dotyczy tego, jak przedstawiciele klasy średniej radzą sobie ze zmieniającą się dostępnością mieszkaniową w miastach. Projekt proponuje spojrzenie na nierówności przez pryzmat „empirycznych, konkretnych i materialnych doświadczeń” (Listerborn 2021: 3), skupiając się na indywidualnych strategiach mieszkaniowych. Jako główną ramę analityczną przyjmuje założenie o rosnącym znaczeniu mieszkalnictwa dla podziału klasowego (Bourdieu 2018; Savage 2006). W ramach projektu przeprowadzone zostaną wywiady biograficzne w trzech ośrodkach miejskich w Polsce (Trójmiasto, Warszawa, Kraków) z osobami w wieku 25-40 o różnym profilu społeczno-demograficznym oraz na rożnych etapach trajektorii mieszkaniowej.

Zakres zadań osoby zatrudnionej:

1)     Przeprowadzenie kwerendy wybranych źródeł (głównie anglojęzycznych książek i artykułów naukowych w bazach online);

2)     Przygotowanie przeglądu literatury na podstawie wyników kwerendy;

3)     Udział w projektowaniu narzędzi badawczych;

4)     Rekrutacja rozmówców i przeprowadzenie 15 wywiadów biograficznych ukierunkowanych w Warszawie, Trójmieście oraz Krakowie;

5)     Wsparcie organizacyjne (organizacja badań terenowych, obsługa procesu transkrypcji).

Oczekiwania wobec osób kandydujących

Wymagania

  • Osoba studiująca na II lub III stopniu w obszarze nauk społecznych;
  • Licencjat i/lub magisterium z obszaru nauk społecznych;
  • Biegła znajomość języka polskiego;
  • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym wykonanie kwerendy naukowej (minimum B2);
  • Znajomość metodologii jakościowych badań społecznych, w tym badań biograficznych, gotowość do poszerzania kompetencji w tym zakresie;
  • Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej.

Mile widziane

  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych metodą jakościową (w szczególności: doświadczenie w rekrutacji rozmówców oraz realizacji wywiadów, w tym biograficznych),
  • Zainteresowanie tematami związanymi ze studiami miejskimi, socjologią mieszkalnictwa, metodą biograficzną i/lub teorią klas społecznych i stratyfikacji społecznej,
  • Znajomość programów do analizy danych jakościowych (np. MAXQDA, Atlas.ti)

Lista wymaganych dokumentów

1)     CV uwzgledniające: przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec osób kandydujących (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągniecia naukowe i publikacje, doświadczenie w projektach badawczych czy wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych;

2)     List motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami).

3)     Podpisana informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych (pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument).

Dodatkowe informacje o rekrutacji

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach: 1) komisja konkursowa (składająca się z dwóch osób, w tym kierującej grantem jako przewodniczącej komisji) dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów; 2) następnie odbywają się rozmowy rekrutacyjne z osobami najlepiej spełniającymi kryteria.

Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100, przy czym 50 punktów to ocena przesłanych dokumentów (dorobek + propozycja zaangażowania w projekt zawarta w liście motywacyjnym), a 50 punktów to ocena wiedzy i kompetencji zaprezentowanych w rozmowie. Na podstawie oceny dorobku i rozmowy sporządzona zostanie lista rankingowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 31.05.2023. Umowa zostanie podpisana z osobą, która uzyska najwyższą łączną ocenę lub z kolejną osobą na liście rankingowej, jeśli laureat/ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: j.orchowska@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.05.2023, godz. 23:59

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji: 19.05.2023

Rozmowy kwalifikacyjne: 22.05.2023

Termin ogłoszenia wyników konkursu: najpóźniej do 31.05.2023

Do pobrania: RODO i ogłoszenie