A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Wpływ wirtualizacji konferencji naukowych na nierówności w nauce

Okres realizacji: 2022-2023
Finansowanie: Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)
Zespół badawczy EUROREG: Agnieszka Olechnicka (Kierowniczka projektu), Adam Płoszaj, Ewa Zegler-Poleska
Pandemia COVID-19 spowodowała, że konferencje wirtualne zajęły istotne miejsce w komunikacji naukowej. Wiele wskazuje na ich trwałość, gdyż stanowią one odpowiedź nie tylko na doraźne zagrożenia pandemiczne, lecz także na wcześniejsze postulaty o konieczności wdrożenia bardziej zrównoważonego modelu spotkań naukowych. Sugeruje się też, że wirtualizacja konferencji daje szansę na zwiększenie ich inkluzywności, czyli włączanie grup niedoreprezentowanych w tradycyjnych konferencjach face-to-face i zmniejszania różnic uczestnictwa związanych z płcią, dostępnością do finansów czy poziomem naukowym otoczenia instytucjonalnego. Istniejące badania w tym zakresie są jednak ograniczone, a ich rezultaty niejednoznaczne.
Celem projektu jest zbadanie wpływu stosowania technologii cyfrowych w komunikacji naukowej na wieloaspektowe nierówności w nauce. Nowa idea zawiera się w pytaniu: w jakim stopniu wirtualizacja komunikacji naukowej zmienia istniejące hierarchie i nierówności w nauce? Natomiast główne pytanie projektu dotyczy tego, w jaki sposób masowa wirtualizacja konferencji naukowych wpłynęła na nierówności w nauce w wymiarze indywidualnym, instytucjonalnym i międzynarodowym w odniesieniu do różnych dyscyplin naukowych.

Wykorzystane będą dane dotyczące uczestnictwa w dużych międzynarodowych konferencjach reprezentujących różne dziedziny nauki. Aby porównać stan przed- i (po)pandemiczny, zebrane będą informacje o uczestnictwie w konferencjach na przestrzeni kilku lat.Wyniki projektu powiększą wciąż stosunkowo ograniczoną wiedzę na temat konferencji naukowych i ich zmian podczas pandemii. Projekt stanowi etap przygotowawczy do szerszych badań nad wpływem technologii cyfrowych na procesy zachodzące w systemie nauki.