A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia

Autor: Kozak Marek
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2009) Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia. Folia Turistica, nr 21/2009, ss. 185-202.

Abstrakt
Pojęcie „region turystyczny” do dziś nie doczekało się w literaturze polskiej jednoznacznego zdefiniowania. Tradycyjnie, w zgodzie z dorobkiem geografii, nacisk kładziono na cechy fizjograficzne. W związku ze zmianami zachodzącymi w turystyce krytycy tego podejścia zaproponowali podejście funkcjonalne, zbliżone do przeważającego w literaturze światowej. Wzrost znaczenia interwencji publicznej przemawia jednak za tym, by pierwszeństwo dać definicji regionu jako jednostki administracyjnej będącej uprawnionym podmiotem polityki rozwoju turystyki.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu (MNiSW) (2007-2009)