A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
KBN/MNiSW/NCN

Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu

Okres realizacji: 2007-2009
Zespół badawczy EUROREG: Marek Kozak (kierownik projektu), Bohdan Jałowiecki, Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski

Ponadto w badaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) oraz mgr Marta Derek (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW).

Punktem wyjścia do badań było zakwestionowanie nadal szeroko rozpowszechnionego w Polsce (wśród mieszkańców, członków władz i ekspertów), że kluczowe atrakcje przyciągające turystów to zasoby naturalne i – w pewnym stopniu – kulturowe. Celem badania była analiza warunków rozwoju turystyki w rozwoju regionalnym przy uwzględnieniu nie tylko tradycyjnych czynników (istnienie zasobów turystycznych, infrastruktury turystycznej i towarzyszącej), ale też cech społecznych: aktywności społeczności lokalnych (i władz). Cele teoretyczne dotyczyły ustalenia czynników mających wpływ na sukces w rozwoju turystyki w kontekście rozwojowym, praktyczne zaś - wnioski i rekomendacje dla strategii rozwoju turystyki w ramach polityki rozwoju regionalnego. Badanie objęło dane dla całego kraju na tle Unii i świata, natomiast studia przypadku, koncentrujące się na identyfikacji i znaczeniu czynników wpływających na potencjalny sukces rozwoju turystyki, objęły 13 gmin położonych w różnych regionach kraju i zróżnicowanych pod względem posiadanych zasobów oraz aktywności władz i społeczności lokalnych. Do głównych wniosków stanowiących podstawę dla rekomendacji dla polityki rozwoju należy ten, że posiadanie zasobów turystycznych nie jest ani warunkiem koniecznym, ani wystarczającym, by rozwinąć turystykę. Istnieją gminy bogate w różnorodne zasoby turystyczne, ale nie liczące się turystycznie. Są też gminy pozbawione (lub posiadające niewiele)zasobów turystycznych, a mimo to zdolne do przekształcenia się w krótkim czasie w znaczące ośrodki turystyczne. W sumie w świetle uzyskanych wyników, na sukces w rozwoju turystyki decydujący wpływ mają nie posiadane zasoby turystyczne (przyrodnicze czy dziedzictwa kulturowego), ale czynniki społeczne: posiadanie lidera zdolnego do mobilizacji społeczności wokół wizji celów rozwoju uwzględniających także turystykę. Więcej o badaniu: Marek W. Kozak (2009) Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; i inne publikacje autora.

Publikacje będące efektami projektu