A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Miszczuk Andrzej (red.) (2017) Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. Lublin: NORBERTINUM, s. 286.
Pobierz publikację:

Pogranicze polsko-ukraińskie stanowi interesujący obszar badawczy, położony po obu stronach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Skomplikowane uwarunkowania geopolityczno-historyczne spowodowały, że rozwija się on w warunkach znacznych dysproporcji gospodarczych oraz dystansu instytucjonalnego między polską i ukraińską częścią. Wykazuje też jednak pewne wspólne cechy i problemy typowe dla obszarów przygranicznych i transgranicznych.

Autorzy rozpraw zawartych w prezentowanym tomie podjęli się ukazania wybranych, istotnych uwarunkowań i wyzwań rozwojowych, jakie występują na pograniczu polsko-ukraińskim, czego efektem jest analiza:

– możliwości oraz warunków zastosowania metod taksonomicznych i ekonometrycznych do badania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów transgranicznych,

– konkurencyjności pogranicza polsko-ukraińskiego na tle europejskim,

– możliwości wykorzystania klastrów transgranicznych jako stymulatorów rozwoju i współpracy w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,

– uwarunkowań demograficznych, zarówno w ujęciu retrospektywnym, jak i prognostycznym,

– potencjału szkolnictwa wyższego jako czynnika rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego,

– wyzwań rozwojowych turystyki transgranicznej (na przykładzie Roztocza),

– transportowych uwarunkowań rozwojowych pogranicza polsko-ukraińskiego,

– możliwości przeprowadzenia reformy podziału administracyjnego na Ukrainie jako narzędzia zmniejszenia dystansu instytucjonalnego w relacjach polsko-ukraińskich,

– zakresu i tendencji w kreowaniu informacji statystycznych o pograniczu polsko-ukraińskim,

– wyzwań rozwojowych pogranicza polsko-ukraińskiego w świetle dokumentów strategicznych.