A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Akademia Ewaluacji

Akademia Ewaluacji

Dotychczas zrealizowaliśmy 8 edycji Akademii Ewaluacji, kształcąc ponad 200 specjalistów z zakresu prowadzenia badań ewaluacyjnych i brokeringu wiedzy. Ostatnia edycja studiów odbyła się w roku akademickim 2016/2017.

 

Prowadzenie skutecznych polityk publicznych, w tym prorozwojowej Polityki Spójności, wymaga wiedzy opartej na badaniach. Nasz kraj potrzebuje kompetentnych urzędników, którzy będą wspierać wdrażanie polityk publicznych wynikami badań - ewaluacji, analiz i ekspertyz. Takich urzędników nazywamy "brokerami wiedzy".

Misja Akademii Ewaluacji

Misją Akademii Ewaluacji jest kształcenie brokerów wiedzy - pracowników sektora publicznego, którzy skutecznie pozyskują, tworzą, zarządzają i wykorzystują wiedzę naukową do racjonalnego zarządzania prorozwojowymi politykami publicznymi. Wiedzę naukową definiujemy jako wyniki badań ewaluacyjnych, badań społeczno-ekonomicznych, wyniki analiz i monitoringu.

Do kogo adresowane są studia?

Grupą docelową Akademii są pracownicy administracji publicznej, szczebla centralnego i regionalnego, zaangażowani w realizację działań systemu Polityki Spójności. Zgodnie z wymogami SOPZ, zajęcia są adresowane przede wszystkim do:

  • kadry kierowniczej instytucji administracji publicznej odpowiedzialnej za planowanie strategiczne i wykorzystanie badań w procesach decyzyjnych polityk publicznych;
  • osób obecnie lub w przyszłości odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji o zlecaniu badań ewaluacyjnych oraz tworzeniu warunków brzegowych tychże zleceń.

Treść studiów jest także dostosowana do potrzeb pracowników innych jednostek analitycznych - jednostek monitoringowych, regionalnych obserwatoriów terytorialnych, pracowników działów oceny skutków regulacji oraz wydziałów programowania i planowania strategicznego.

Jaką strukturę mają studia?

Program Akademii jest oparty na brokeringu wiedzy - nowoczesnej, spójnej, całościowej koncepcji tworzenia i realizacji polityk publicznych w oparciu o wiedzę pochodzącą z badań. Koncepcja ta ma mocne podstawy empiryczne i zdobyła międzynarodowe uznanie po publikacji w renomowanym periodyku ewaluacyjnym.

Studia mają cztery cele edukacyjne. Każdemu z nich odpowiada jeden moduł zajęć:

MODUŁ 1: Logika interwencji publicznych - uczymy się specyfiki interwencji publicznych - projektów, programów, polityk, regulacji.

MODUŁ 2: Identyfikowanie potrzeb wiedzy - uczymy się identyfikowania potrzeb wiedzy pojawiających się podczas projektowania i realizacji polityk publicznych.

MODUŁ 3: Zdobywanie wiarygodnej wiedzy - poznajemy rzemiosło stosowanych badań społeczno-ekonomicznych w praktyce polityki publicznej - plany badawcze, metody i techniki badawcze.

MODUŁ 4: Wykorzystanie wyników - staramy się zrozumieć odbiorców wiedzy i opanować skuteczne metody przekazywania wyników badań decydentom.

W jaki sposób uczymy?

Proces dydaktyczny oparliśmy na trzech głównych zasadach andragogiki - metodyki skutecznego nauczania osób dorosłych:

  • Ludzie najlepiej uczą się rozwiązując praktyczne problemy Ponad 80% czasu to warsztaty. Pracujemy na studiach przypadków wziętych z krajowej i międzynarodowej praktyki badań.
  • Uczenie się to tworzenie i zmiana naszych wyobrażeń, założeń, stereotypów (tzw. map mentalnych) Wykłady określają ramy dyskusji i przynoszą inspiracje. Podsumowując wykłady oraz pracując na warsztatach, uczestnicy wykorzystują mindmapping– oprogramowanie pozwalające tworzyć mapy skojarzeń, struktury informacji i zapamiętanej wiedzy.
  • Uczenie się opiera się na interakcjach - dyskusji i dialogu. Na wszystkich warsztatach pracujemy w 5-osobowych grupach. Studia oparte są na dyskusjach zarówno z wykładowcami jak i pomiędzy współuczestnikami.

Kim są nasi wykładowcy?

Nasz międzynarodowy zespół tworzą reprezentanci środowiska akademickiego, prywatnych instytucji badawczych i doradczych, instytucji administracji publicznej posiadających bogate doświadczenie w zlecaniu i nadzorowaniu badań ewaluacyjnych oraz środowisk eksperckich. Skład tegorocznej edycji Akademii Ewaluacji tworzy trzech wykładowców ośrodków akademickich ze Stanów, dwóch reprezentantów państw Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Holandia) oraz piętnastu wykładowców krajowych.

Należy podkreślić, że każdy z tematów jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny, zaś warsztaty są prowadzone przez doświadczonych animatorów. Dzięki temu uczestnicy AE mają możliwość poznania różnych podejść, perspektyw oraz bogatej, najnowszej międzynarodowej praktyki z pola ewaluacji interwencji publicznych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna