A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SEMINARIA EUROREG ONLINE

Kolejne Seminarium EUROREG dostępne w formie webinarium na naszej stronie Facebookowej oraz w zakładce Archiwum Seminariów!

Jeżeli nie możecie nas odwiedzić w sali Brudzińskiego, jesteście w podróży lub w pracy, możecie uczestniczyć w Seminariach EUROREG poprzez transmisję na żywo na GoogleMeet. Transmitujemy w każdy czwartek w godz. 11.30-13 zawsze wtedy, gdy nasz prelegent wyrazi na to zgodę. W komentarzach można zamieszczać swoje komentarze i pytania. Filmy ze spotkań będą dostępne również po zakończeniu transmisji na naszym profilu oraz w zakładce Archiwum Seminariów.  

// 28.01.2021 // Wykład Mgr Agaty Brzóski, mgr Łukasza Komorowskiego, dr hab. Moniki Stanny, dr Michała Wolańskiego – Wiejskie ścieżki polityki spójności: interwencja, efekty i rekomendacje

Celem badania była ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. W ramach badania wykonano również pogłębioną ocenę efektów realizacji, ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji oraz działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności w dwóch perspektywach finansowych.

// 14.01.2021 // Wykład Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej - Jaka Unia Europejska? Obserwacje i doświadczenia

Praktyczne przedstawienie z punktu widzenia członka Komisji Europejskiej pracy tej instytucji w ciągu ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy instytucjami europejskimi (Komisja Europejska-Rada Europejska-Parlament Europejski) ich kompetencji i procesu decyzyjnego.

// 7.01.2021 // Wykład dr Aldony Tomczyńskiej i Adama Mullera - Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Czy Polska prowadzi aktywnie politykę rozwoju sztucznej inteligencji (SI)? Jaki jest poziom badań nad sztuczną inteligencją w sektorze nauki? Jakie są regionalne ośrodki rozwoju sztucznej inteligencji?

// 17.12.2020 // Wykład Posła Krzysztofa Hetmana: Polska w UE u progu nowego okresu programowania

Przed nami nowe Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Naturalnym więc jest, że w związku z tym pojawiają się pytania: jak Polska wkroczy w tę nowe unijne rozdanie budżetowe? Jakie stoją przed nami wyzwania i jakie narzędzia oferuje nam Unia Europejska, by tym im sprostać? Jakie możliwości da nam nowa polityka spójności?

// 10.12.2020 Wykład dr hab. Tomasza Witesa – Perspektywa geograficzna w badaniu patologii społecznej // 

Celem wystąpienia będzie wskazanie perspektywy geograficznej w badaniu patologii społecznej. Realizacja tego celu uzupełni rozstrzygnięcie zawiłości w zakresie pojęciowym oraz wypracowanie terminu i definicji patologii społecznej adekwatnej do perspektywy geograficznej. Wskazane zostaną ponadto rozwiązania metodyczne służące badaniu patologii społecznej z perspektywy geograficznej.

// 3.12.2020 Wykład dr hab. Michała Brzezińskiego – Jak wysokie są rzeczywiście nierówności dochodowe w Polsce? //

W sprawie wysokości nierówności dochodowych w Polsce istnieje spór. Oficjalne dane ankietowe GUS sugerują, że nierówności te są umiarkowane. Mmożemy stwierdzić, że w Polsce już na początku lat 90. nierówności dochodowe były relatywnie wysokie W roku 2015 Polska stała się jednak jednym z najbardziej nierównych krajów w Europie poza Rosją.

// 26.11.2020// Wykład prof. Witolda Orłowskiego - Jak pandemia zmieni światową gospodarkę?

Jakie obecny kryzys wywoła konsekwencje długookresowe? Jak wpłynie na nasze życie, na działanie firm, na funkcjonowanie instytucji publicznych, na globalne finanse, na rozkład sił gospodarczych na świecie?

// 19.11.2020// Wykład prof. Stanisława Mazura - Czy polską naukę można uzdrowić?

Polska nauka od wielu lat jest poddawana różnego rodzaju terapiom. Od dwóch lat przechodzi kolejną terapię. Poprawa jakości badań naukowych, wzrost wartości publikacji, większa rozpoznawalność́ polskich uniwersytetów na międzynarodowej mapie nauki, komercjalizacja wyników badań naukowych a obniżenie rangi dydaktyki, nadmierna ekonomizacja oraz proceduralne usztywnienie.

// 12.11.2020 // Wykład dr Jakuba Majewskiego - Dokąd jedziemy? Dwadzieścia lat reform kolei regionalnych w Polsce

Koleje regionalne są doskonałym przykładem obszaru funkcjonowania państwa, w którym eliminacja mechanizmów konkurencji i koncentracja na krótkotrwałych efektach skutecznie blokuje przebudowę struktury rynku i uruchomienie potencjału przedsiębiorczości.

// 05.11.2020 // Wykład prof. Tadeusza Stryjakiewicz i dr Bartłomieja Kołsuta - Regionalny i lokalny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodów osobowych w Polsce

W ramach wystąpienia przedstawione zostaną m.in. struktura przestrzenna i dynamika zmian poziomu motoryzacji w Polsce, sprzedaży nowych samochodów, importu samochodów używanych, średniego wieku posiadanych samochodów oraz popularności poszczególnych marek i modeli samochodów osobowych.

// 04.06.2020 // Wykład dr hab. Renaty Włoch – Globalizacja cyfrowa

Jak zmieni się globalizacja po pandemii? Wbrew niektórym apokaliptycznym scenariuszom, nie dojdzie do gwałtownego odwrotu od globalizacji i zamknięcia się w szczelnych granicach państw narodowych. Podobnie jak w innych obszarach życia społecznego i gospodarczego, pandemia koronawirusa przyczyni się do pogłębienia trendu cyfrowej transformacji globalnej gospodarki – jej datafikacji i platformizacji

// 28.05.2020 // Wykład Dra Korneliusza Pylaka – Czy burzliwa historia XX wieku zmieniła przedsiębiorczość w Polsce?

Wysoki poziom przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem rozwoju regionalnego, któremu sprzyjają czynniki zależne od specyfiki regionalnej, a także dojrzała kultura przedsiębiorczości. Co się dzieje jednak, gdy przekaz międzypokoleniowy jest niemożliwy, a większość cech regionalnych ulega drastycznej zmianie? Czy w takich uwarunkowaniach przedsiębiorczość może przetrwać? Okazuje się, że tak. Wykorzystując różne przykłady z historii europejskich krajów, a szczególnie Polski pokażę, w jaki sposób tak się dzieje.

// 21.05.2020 // Wykład Dra Jana Olbrychta: Wpływ pandemii Covid-19 na polityki Unii Europejskiej

Niedawno Polska obchodziła szesnastą rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. I Unia, i Polska przechodzą dziś turbulentny czas. W sytuacji światowego kryzysu nasuwa się wiele pytań dotyczących zmian w unijnych planach, priorytetach i budżecie. Dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, opowiada w jaki sposób polityki europejskie odpowiedzą na społeczne oraz gospodarcze potrzeby wywołane przez pandemię Covid-19.

// 23.01.2020 // Wykład Pawła Śliwowskiego – Od mędrców do hydraulików - o ekspertach w politykach publicznych

Eksperci (doradcy) uczestniczą w sprawowaniu władzy od zawsze. W ostatnich latach obserwujemy jednak „wojnę z ekspertami”, która rozgrywa się na dwóch polach: w świecie społecznym i w dyskursie naukowym. Z jednej strony badania opinii publicznej w wielu krajach pokazują brak zaufania do ekspertów doradzających przy tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych, z drugiej zaś naukowcy z takich pól jak psychologia poznawcza i eksperymentalna dokumentują limity decyzji i opinii eksperckich. W prezentacji odpowiem na pytania: kogo możemy uznać za eksperta? (definicje eksperckości), w czym eksperci są przydatni (zadania wymagające ekspertyzy), jakie są ograniczenia stosowania wsparcia eksperckiego w politykach publicznych.

// 16.01.2020 // Wykład Dra Andrzeja Kassenberga i Dr hab. inż. Zbigniewa M. Karaczuna – 30 lat transformacji w ochronie środowiska w EŚW i co dalej

Nowe wyzwania jakie stanęły przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszego doskonalenia polityki ekologicznej oraz łączenia jej z politykami gospodarczymi i społecznymi. Szczególnie ważnym wyzwaniami są przeciwdziałanie nadmiernej konsumpcji, kreowanie zrównoważonej mobilności, zrównoważone podejścia do gospodarki odpadami, ochrona usług ekosystemów oraz postawienie na nature based solutions.

// 12.12.2019 // Wykład Dr Dominiki Czerniawskiej-Szejdy: Co wpływa na zróżnicowanie zasobów we współpracy naukowej? Luki strukturalne, specjalizacja i wielkość ośrodka naukowego

W pierwszej kolejności zostaną wskazane różnice w dystrybucji zasobów między instytucjami naukowymi oraz zaprezentowana analiza sieci współpracy, która wyłania się z takiego porządku instytucjonalnego. W drugiej części omówione zostanie znaczenie struktury indywidualnych sieci współpracy oraz afiliacji naukowca dla pozyskiwania zróżnicowanych zasobów.

// 05.12.2019 // Wykład Dr hab. Macieja Smętkowskiego: Metropolizacja przestrzeni europejskiej

Celem prezentacji jest ukazanie współczesnych procesów metropolizacji i ich konsekwencji w różnych skalach przestrzennych począwszy od skali europejskiej, przez krajową, a kończąc na regionalnej.

// 21.11.2019 // Wykład Anny Ptak, Małgorzaty Kuciewicz i Simone De Iacobisa: Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu 

Projekt "Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu" posługuje się przykładami lokalnych warszawskich projektów, aby zaproponować rekonfigurację narracji na temat architektury-w-przyrodzie i przyrody-w-architekturze.

// 14.11.2019 // Wykład Dr Katarzyny Romańczyk: Uwarunkowania i efekty partycypacji w największych miastach Polski

Zasadniczym celem prezentacji było przedstawienie uwarunkowań partycypacji w Polsce, a następnie porównanie i krytyczna analiza instrumentów partycypacyjnych realizowanych w największych miastach Polski. Przedmiotem badań zostały objęte Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk.

// 7.11.2019 // Wykład Profesora Krystiana Heffnera: Czy jest przyszłość dla małych miast w Polsce?

Wiele małych ośrodków miejskich podejmuje próbę przedefiniowania swojej roli i miejsca w strukturach gospodarczo-przestrzennych regionów, poszukując nowych impulsów rozwojowych i szans na poprawę warunków życia społeczności lokalnej. Strategicznym celem tych działań powinien być nie tyle rozwój małych miast w aspekcie ilościowym, ile raczej podniesienie jakości życia i ich atrakcyjności, istotna poprawa warunków życia oraz wzrost zamożności mieszkańców.

// 17.10.2019 // Wykład Pani Aleksandry Litorowicz i Redaktor Bogny Świątkowskiej: Zmiany w używaniu przestrzeni miejskiej. Przypadek: place

Wyniki badania warszawskich placów, które fundacje Puszka i Bęc Zmiana prowadziły od 2017 r., jasno pokazują, że problem z placami leży nie tyle w ich organizacji, ile w możliwościach użytkowania ich przez mieszkańców. Jaką rolę place dziś odgrywają w organizmie miejskim? Jakie są najnowsze trendy w ich projektowaniu? Jak przesuwa się granica odpowiedzialności za to co prywatne i to co publiczne, dostępne, społecznie otwarte?

// 06.06.2019 // Wykład dr Dominiki Wojtowicz: Rozwój w oparciu o niewypracowane dochody – przykład polityki spójności 2007-2013  

Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z tego typu źródeł zewnętrznych może prowadzić do skutków odwrotnych do pożądanych. Wynika to z faktu, że zewnętrzna pomoc rozwojowa jest formą niewypracowanego dochodu - źródła, korzystanie z którego może uruchomić niekorzystne mechanizmy administracyjne, gospodarcze i społeczne.

//23.05.2019 // Wykład Prof. Pawła Churskiego (zespół: dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał, dr Tomasz Herodowicz): Nowe wyzwania polityki regionalnej.

Zmieniające się uwarunkowania procesów rozwojowych stawiają nowe wyzwania polityce regionalnej, które są szczególnie istotne z perspektywy regionów mniej rozwiniętych. Najważniejsze z tych wyzwań są związane z dążeniem do wzrostu efektywności interwencji polityki regionalnej, oraz ze zmieniającym się układem czynników rozwoju i redefinicją ich znaczenia w warunkach silnego oddziaływania megatrendów przemian społeczno-gospodarczych oraz globalizacji zjawisk kryzysowych.

//16.05.2019// Wykład dra hab. Grzegorza Micka: Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych

Bliskość jest konstruktem niejednoznacznym. Dotyczy to również jej geograficznego wymiaru, który wydaje się pozornie najłatwiejszy do
konceptualizacji i operacjonalizacji. Podczas seminarium usłyszymy o dotychczasowych sposobach ujmowania tego konstruktu. Wykorzystanie niektórych miar (zwłaszcza gęstości) w badaniach bliskości jest dyskusyjne. Wskazano również, że błędne jest dotychczasowe utożsamianie bliskości geograficznej z fizyczną odległością, gdyż co najmniej równie istotny jest subiektywny wymiar bliskości.

// 25.04.2019 // Wykład dra hab. prof. UW Macieja Ząbka: Uchodźcy w afrykańskich refugiach

Dwudziesty wiek został nazwany "stuleciem uchodźców", choć kolejny zapowiada się, że będzie nim w jeszcze większym stopniu. Wojny światowe zostały zastąpione dziesiątkami rozproszonych wojen lokalnych, nazywanych zwykle "brudnymi", często jednak dłuższymi i bardziej nieprzewidywalnymi, przy tym nie mniej gwałtownymi I brutalnymi.

Seminarium EUROREG będzie poświęcone doświadczeniom Afrykanów poszukujących miejsc przede wszystkim bezpiecznych, ale też dających nadzieję na godne życie i realizację marzeń.

// 04.04.2019 // Wykład dra hab. Krzysztofa Gwosdza: Czynniki deindustrializacji i reindustrializacji wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, na przykładzie dwóch okręgów przemysłowych – sudeckiego i górnośląskiego oraz dwóch miast: Mielca i Starachowic szuka odpowiedzi na pytanie o czynniki i mechanizmy stojące za zdolnością układów terytorialnych do podtrzymania i odnowy ścieżki rozwojowej, odwołując się przede wszystkim do pojęć i interpretacji paradygmatu ewolucyjnego w geografii ekonomicznej.

// 21.03.019 // Wykład dra Łukasza Zaremby: Obrazy wychodzą na ulice

Seminarium poświęcone jest sporom o obrazy w Polsce ostatniego trzydziestolecia. Kolejne odsłony sporów o pomniki wracają do haseł i gestów z przełomu lat 80. i 90. Z perspektywy badań kultury wizualnej przyglądamy się polityce ikonoklastycznej dekomunizacji i nowej pomnikomanii.

// 14.03.2019 // Wykład Prof. dr hab. Grzegorza Gorzelaka: Założenia polskiej polityki regionalnej w świetle procesów rozwoju regionalnego

Analizy procesów rozwoju regionalnego wskazują na zamrożenie wzrostu zróżnicowań regionalnych, a nawet na pewne przejawy dyfuzji rozwoju z najsilniejszych ośrodków do otaczających obszarów, a więc na symptomy konwergencji. Konfrontacja założeń polityki regionalnej Polski na lata 2030 z analizami empirycznymi i alternatywnymi ujęciami tej polityki.

// 07.3.2019 // Wykład Prof. Bogdana J. Góralczyka: Czym dla Europy i świata jest Chiński Renesans?

Świadomie rysowany przez Xi Jinpinga powrót do mocarstwowości Chin ma globalne konotacje i konsekwencje, także dla Europy i Polski, bo trafiły do chińskich planów i znalazły się na celowniku Nowych Jedwabnych Szlaków.

// 21.2.2019 // Wykład Prof. Jacka Zauchy: Kształtowanie przestrzeni morskiej

Do niedawna przestrzeń morska, zgodnie z Ricardiańskim duchem postrzegania przestrzeni, nie miała kosztu alternatywnego, a więc i ceny rynkowej. W ostatnich latach uległo to jednak zmianie, ze względu na wzrost ekonomicznego znaczenia obszarów morskich. Przestrzeń morska stała się areną licznych i intensywnych konfliktów związanych z jej wykorzystaniem, a w konsekwencji obszary morskie uzyskały koszt alternatywny i status dobra ekonomicznego. Możliwe i konieczne stały się porównania różnych sposobów gospodarowania przestrzenią morską, gdyż przestrzeń ta przestała być relatywnie obfita.

Prosimy rozpocząć oglądanie od punktu [03:20] na linii czasu.

// 24.1.2018 // Wykład dr inż. arch. Agnieszki Labus: Przestrzeń z perspektywą 60+

Polska znajduje się w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. To wyzwanie dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku, więc już dzisiaj warto zastanowić się nad tym czy miasta, przestrzenie publiczne, budynki, wnętrza są przyjazne starzejącemu się społeczeństwu?

Wykład dotyczył spojrzenia na nowe podejście do projektowanie przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Na podstawie przykładów w różnych skalach przestrzennych zostały zdefiniowane istotne elementy w kontekście projektowania z perspektywą 60+. Takie podejście jest istotnym elementem działalności Fundacji Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się innowacyjnym podejście do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Prosimy rozpocząć oglądanie od punktu [01:00] na linii czasu.

// 17.1.2019 // Wykład prof. Prof. Iwony Sagan: Mieszkalnictwo jako instrument polityki terytorialnej

Mieszkalnictwo stanowi jeden z najważniejszych obszarów zbiorowej konsumpcji. Funkcja społeczna mieszkalnictwa jest na tyle podstawowa dla reprodukcji i równowagi systemu społeczno-ekonomicznego, że mieszkalnictwo jest jednym z narzędzi prowadzenia polityki społecznej i jest włączone w zakres świadczenia usług publicznych.

Prosimy rozpocząć oglądanie od punktu [02:30] na linii czasu. Spotkanie rozpoczyna się uczczeniem momentem ciszy pamięci prezydenta Pawła Adamowicza.

// 20.12.2018 // Wykład dr Jana Olbrychta: Polska w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia

Po Brexicie, w Unii Europejskiej zmieni się kierunek prac nad dalszym pogłębianiem integracji europejskiej. Strefa euro będzie dominująca wobec całości UE i nastąpi przyspieszenie podziału UE na dwie prędkości. Decydująca dla miejsca Polski w UE jej znaczenia w procesie decyzyjnym będzie polityka rządku polskiego po marcu 2019.