A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin

Autorzy: dr Anna, dr Izabela, Bartosz Ledzion, dr Tomasz, Łukasz Widła-Domaradzki, Paweł Śliwowski
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Borowczak Anna, Grabowska Izabela, Kupiec Tomasz, Ledzion Bartosz, Śliwowski Paweł, Widła-Domaradzki Łukasz (2015) Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin. Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, s. 347. 
Pobierz publikację:

Niniejsze badanie zostało zrealizowane na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w związku z projektem pn. „Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin”. Jego założenia obejmują:  opracowanie spójnej koncepcji badawczej oraz powtarzalnej metodyki badania zawierającej wskaźniki społeczno-ekonomiczne (o charakterze zarówno stymulant jak i destymulant)1 wpływające na jakość życia ludności na poziomie poszczególnych gmin województwa łódzkiego,  skonstruowanie wskaźnika syntetycznego dla oceny jakości (poziomu) życia mieszkańców gmin województwa łódzkiego,  dokonanie oceny jakości życia mieszkańców poszczególnych gmin w obszarach: usługi publiczne, bezpieczeństwo, sytuacja materialna itp. Uzyskane wyniki badania pozwalają na diagnozę poziomu rozwoju instytucjonalnego podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Konkluzje posłużyć powinny poszczególnym, badanym społecznościom regionu – wspólnotom samorządowym (jak również tym które nie wzięły udziału w badaniu), a przede wszystkim przedstawicielom władzy lokalnej do uświadomienia deficytów w zakresie poziomu sprawności instytucjonalnej oraz ukierunkowania decyzji i działań w zakresie kreowania polityki publicznej celem zapełnienia uchwyconych deficytów, tak aby podnieść jakość warunków życia mieszkańców na drodze modernizacji zarządzania sferą usług publicznych. Zidentyfikowane w toku całego badania deficyty gmin w poszczególnych obszarach tematycznych mogą posłużyć jako podstawa do formułowania projektów zmierzających do poprawy zdolności instytucjonalnych gmin, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie tych inicjatyw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój. Poszczególne części raportu mogą stanowić cenny wkład w odniesieniu do diagnozy sytuacji gmin opisanej w projektach podnoszących zdolności instytucjonalne gmin w poszczególnych obszarach. W tym miejscu należy podkreślić potrzebę i większą skuteczność realizacji kompleksowych projektów, które podnoszą zdolności instytucjonalne gmin w różnych obszarach, a nie skupiają się zaledwie na wycinkowych zakresach. Jest to wynikiem wzajemnego powiązania poszczególnych elementów składających się na szeroko pojętą sprawność instytucjonalną gmin