A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Eastern Poland development dilemmas

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2013) Eastern Poland development dilemmas. Thematic Journal Development Trajectories of Eastern Poland, WSEI Scientific Journal, series ECONOMICS, nr 7 (2/2013). Lublin: WSEI, pp. 27-44.
Pobierz publikację:

W  opracowaniu tym podjęto próbę zdefiniowania głównych dylematów rozwoju Polski Wschodniej. Dyskutowane są główne cechy, problemy rozwoju i  strategiczne modele rozwoju regionów Polski Wschodniej. Na tej podstawie autor konkluduje, że podstawowy dylemat rozwoju ma związek z  różnicą miedzy deklarowanymi celami a implementowanymi koncepcjami rozwoju, dając pierwszeństwo twardym inwestycjom infrastrukturalnym. Czynnikiem leżącym u podstaw tej różnicy jest brak akceptacji dla paradygmatów współczesnego rozwoju.

The paper attempts to definethe main development dilemma facing Eastern Poland. It discusses the main features, development problems and strategic development models of Poland’s eastern regions. On this basis, the author draws the conclusion that the key development dilemma relates to the divergence between the declared aims and the implemented development concept, giving priority to hard infrastructure investments. The  factor behind is the lack of acceptance for the contemporary development paradigm.