A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.) (2008) Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

W książce szczególną uwagę poświęcono pięciu kluczowym obszarom, które są istotne dla wyjaśnienia różnic między wschodem a zachodem Polski i Ukrainy:

  • historyczno-kulturowym podziałom Europy, ukształtowanym w procesie długiego trwania (wpływ religii, kultury gospodarowania, kultury organizacyjnej);
  • kulturowo-politycznym uwarunkowaniom zróżnicowania regionalnego i procesów modernizacji Polski Wschodniej i Zachodniej oraz Wschodniej i Zachodniej Ukrainy;
  • kapitałowi społecznemu, w tym w szczególności postawom mieszkańców regionów wschodnich i zachodnich badanych krajów;
  • zachowaniom i postawom przedsiębiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
  • opiniom i strategiom regionalnych elit politycznych (przedstawicieli administracji samorządowej szczebla regionalnego oraz funkcjonariuszy administracji rządowej) w Polsce i na Ukrainie. 


SPIS TREŚCI

WSTĘP.
Grzegorz Gorzelak, Regiony Polski wschodniej i zachodniej - ujęcie porównawcze.
Janusz Hryniewicz, Regionalne zróżnicowanie ziem polskich w perspektywie europejskiej.
Tomasz Zarycki, Kulturowo-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej.
Justyna Kamińska, Olga Mrinska, Adam Płoszaj, Ukraina  - zróżnicowania regionalne i polityka rozwoju regionalnego.
Bohdan Jałowiecki (współ. Maciej Smętkowski), Kierunki polityki rozwoju w opinii elit regionalnych Polski i Ukrainy.
Maciej Smętkowski, Różnice między Wschodem i Zachodem Polski: postawy mieszkańców.
Maciej Smętkowski, Różnice między Wschodem i Zachodem Polski: sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska, Podsumowanie. 
ANEKS.