A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Struktura społeczna współczesnej polskiej wsi. Zróżnicowanie regionalne.

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2014) Struktura społeczna współczesnej polskiej wsi. Zróżnicowanie regionalne. Wieś i Rolnictwo, Nr 1(162), ss. 81 - 97.

W szkicu przedstawiona została struktura społeczna wsi. Skoncentrowano się na trzech wymiarach położenia społecznego: strukturze społeczno-zawodowej, strukturze wykształcenia wskazującego na poziom kwalifikacji oraz strukturze dochodów, które są jednym z najważniejszych czynników wyznaczających miejsce w hierarchii konsumpcyjnego społeczeństwa. Empiryczną podstawą analizy jest baza danych badań Diagnoza społeczna 2009. W tym roku badania przeprowadzone były na reprezentatywnej próbie 12 381 gospodarstw domowych, w których żyło 37 841 osób. Próba wiejska liczyła 4079 gospodarstw (33%), w których mieszkało 38,7% badanej populacji. Zróżnicowanie społeczne wsi przedstawione zostało w skali całego kraju oraz w dwóch przekrojach regionalnych: wg regionów administracyjno-politycznych, czyli województw, oraz ukształtowanych w XIX i XX wieku regionów historycznych, tj. ziem polskich znajdujących się w XIX wieku pod różnymi zaborami oraz ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej (niegdyś nazywanych Ziemiami Odzyskanymi).