A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Turystyka jako czynnik konkurencyjności polsko-białorusko-ukraińskiego regionu transgranicznego

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Miszczuk Andrzej (2015) Turystyka jako czynnik konkurencyjności polsko-białorusko-ukraińskiego regionu transgranicznego [w:] A. Grynia (red.): Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 367-379.
Pobierz publikację:

Turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym. Dzięki wielości swych form, stanowi atrakcyjne narzędzie kreowania konkurencyjności regionów. Pogranicza (regiony transgraniczne) są specyficznymi obszarami, gdyż z jednej strony nieprzepuszczalna granica państwowa stanowi barierę dla rozwoju turystyki, ale z drugiej - w warunkach wzrostu jej przenikalności lub pełnej otwartości może stać się destynacją turystyczną. Celem artykułu jest charakterystyka oraz ocena wykorzystania – w oparciu o wskaźniki: funkcji turystycznej, intensywności ruchu turystycznego, gęstości i poziomu rozwoju bazy noclegowej oraz wykorzystania jej pojemności - specyficznych zasobów turystycznych regionu transgranicznego, obejmującego swym zasięgiem województwo lubelskie oraz obwody: brzeski (na Białorusi), lwowski i wołyński (na Ukrainie). W końcowej części rozważań wskazano - na podstawie Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 kierunki turystycznego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych w celu poprawy ogólnej konkurencyjności analizowanego obszaru.