A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego)

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena (2017) Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego). Roczniki Nauk Społecznych, Tom  9(45), nr 3, Lublin: KUL, ss. 65-81.
Pobierz publikację:

Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o wpływie zmian zaludnienia na redystrybucję dochodów podatkowych na podstawie danych statystycznych GUS dla gmin i miast na prawach powiatu województwa lubelskiego w dwóch przekrojach czasowych, tj.: 2005 i 2015. Podstawowym
narzędziem badawczym, jakim się posłuzłono, jest współczynnik zmienności rozkładu liczby ludności w latach 2005-2015 oraz rozkładu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływów z podatku od nieruchomości. Wybór dochodów zawężony do tych dwóch podatków był podyktowany ich największą wydajnoącią fiskalną, a wybór okresu badań związany był ze wzglądną stabilnoącią podstaw prawnych systemu finansowego gmin.