A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

ESPON SUPER: Sustainable Urbanization & land-use Practices in European Regions

Okres realizacji: 2019-2020
Finansowanie: ESPON
Zespół badawczy EUROREG: Dorota Celińska-Janowicz (Kierownik projektu), Magda Grabowska, Adam Płoszaj, Katarzyna Wojnar, Monika Wolska

Cel projektu

Celem projektu jest analiza w skali europejskiej mechanizmów i narządzi wspierających zrównoważone użytkowanie ziemi, w tym zwłaszcza ograniczających niekorzystne zjawiska związane z urbanizacją terenów rolniczych i zielonych, nadmierną suburbanizacją i urban-sprawl.

Akronim projektu - SUPER - charakteryzuje zastosowane podejście badawcze:

  • Sustainable - zrównoważone (czasowa i tematyczna równowaga);
  • Urbanization and land use - urbanizacja i użytkowanie terenów (zrozumienie czynników przekształceń);
  • Practices - praktyki (proces decyzyjny, efektywność planowania);
  • in European Regions - w europejskich regionach (znaczenie terytorium, podejście regionalne).

Główne zadania w ramach projektu to:

  • Analiza (w tym przestrzenna) dynamiki użytkowania ziemi, zwłaszcza wzorów urbanizacji;
  • Analiza skutków różnych typów urbanizacji;
  • Analiza wpływu interwencji publicznych na urbanizację;
  • Studia przypadków dotyczące interwencji publicznych w wybranych obszarach urbanizujących się;
  • Podręcznik promujący zrównoważoną urbanizację i wykorzystanie terenów;
  • Rekomendacje dla polityk UE nakierowane na zrównoważone wykorzystanie terenów.

Publikacje

Punktem wyjścia w najnowszym artykule jest holenderski urban sprawl. Obserwowana tendencja jest wynikiem zmian w użytkowaniu gruntów od 2000 r. Badanie ESPON SUPER zostało zainicjowane w wyniku zwrócenia uwagi na rzecz kontroli rozwoju miast w Europie. Oprócz analizy danych o użytkowaniu gruntów w ramach projektu SUPER gromadzone są doświadczenia dotyczące tego w jaki sposób kraje i regiony próbują zmieniać dotychczasowe użytkowanie gruntów. W przyszłym roku opublikowany zostanie raport końcowy, który będzie zawierał wytyczne dotyczące promowania zrównoważonej urbanizacji.

Strona projektu ESPON SUPER.

Publikacje będące efektami projektu