A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Przemiany metropolitalnych przestrzeni pracy w dobie globalnych wyzwań – wpływ coworkingów i ewolucji ich modelu na przestrzeń miasta na przykładzie Warszawy

Okres realizacji: 2021-2022
Finansowanie: Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)
Zespół badawczy EUROREG: Maciej Smętkowski (Kierownik projektu), Katarzyna Wojnar

Tradycyjny przemysłowy model gospodarki i miasta opierał się na pracy świadczonej w określonej lokalizacji oraz sztywności i rozłączności relacji dom-praca. Dopiero technologie teleinformacyjne doprowadziły do gruntownej zmiany środowiska pracy, w tym umożliwiły  uniezależnienie świadczenia pracy (szczególnie informacyjnej) od określonego miejsca . Mimo wzrostu elastyczności wyboru miejsca pracy potrzeba interakcji społecznych wydaje się być niezbędna do tworzenia nowych idei, innowacji, zaspokajania potrzeb społecznych pracowników. Stanowi to podstawę do powstania nowego modelu organizacji przestrzeni pracy w postaci coworkingów, czyli miejsc gdzie freelancerzy, start-upy i zespoły współpracujących firm współdzielą przestrzeń pracy na elastycznych zasadach. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza w metropoliach stanowiących kluczowe ośrodki globalnej gospodarki, które skupiają największe zasoby pracowników świadczących usług informacyjne.

Celem projektu jest ocena wpływu powstania coworkingów i ewolucji ich modelu na przekształcenia przestrzeni metropolii. Projekt ma, w kontekście globalnych wyzwań związanych pandemią COVID-19, czwartą rewolucją technologiczną, a także kryzysem klimatycznym, odpowiedzieć na szereg odpowiadających im pytań badawczych. Badania dotyczyć będą ewolucji przestrzeni coworkingowych i jej wpływu na strukturę przestrzenną miasta na przykładzie metropolii warszawskiej. W szczególności obejmą identyfikację i analizę funkcjonowania coworkingów w mieście w ujęciu temporalno-przestrzennym, co pozwoli ocenić ich wpływ na zwartość i policentryczność tkanki miejskiej.

Publikacje będące efektami projektu