A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Rekrutacja

Rekrutacja

STRONA DLA KANDYDATÓW

Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego

Dwuletnie studia drugiego stopnia, stacjonarne 

Nadchodzące tury rekrutacji na rok 2024/2025:
Tura 1 (06.06.2024 – 10.07.2024)

Więcej informacji na stronie IRK.

Przewodnik dla kandydatów na studia do pobrania: PDF

fot. Andrea Leopardi / Unsplash

Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, stacjonarne, drugiego stopnia

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Studia regionalne i lokalne. Na studia zapraszamy osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny, z uczelni polskiej lub zagranicznej.

Dlaczego Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego?

Kompetencje z zakresu projektowania rozwoju stanowią odpowiedź na wyzwania współczesności, wymagające łączenia specjalistycznej wiedzy ze zrozumieniem procesów społeczno-gospodarczych oraz ich zróżnicowania w przestrzeni. Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego łączy perspektywę globalną – analizę światowych megatrendów, z lokalną – badaniem oddolnych procesów rozwojowych w rzeczywistości polskich regionów, metropolii, miast, wsi.

Interdyscyplinarność kierunku

Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego przekazuje wiedzę na temat przebiegu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi. Duża różnorodność podejmowanych tematów i zapleczy, zarówno wśród studentów i studentek, jak i prowadzących ma przełożenie na program zajęć, zakres oraz metody podejmowanych badań.

Program zajęć

„Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, dlatego program studiów pozwala na zarysowanie panoramy współczesnych zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego w szerokim ujęciu teoretycznym. Są to min.: odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej. Za teorią podąża praktyka, dlatego studenci i studentki zyskują umiejętności i narzędzia takie jak m.in.: przygotowanie metodologiczne do badań naukowych; krytyczne czytanie i pisanie tekstów akademickich; projektowanie przyciągających uwagę wykresów, map i infografik; tworzenie strategii rozwoju, projektowanie instrumentów wdrażania, ewaluacja polityk publicznych na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym; elementy planowania przestrzennego na podstawie realnych studiów przypadku. W toku zajęć studenci i studentki uczą się korzystać z takich programów jak np. R, QGIS, MAXQDA. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci EUROREG mogą korzystać także z bogatej oferty przedmiotów nieobowiązkowych (w tym w języku angielskim) realizowanych przez pracowników jednostki.

Pracownia badawcza

W ramach trzysemestralnej „pracowni badawczej” studenci i studentki uczestniczą w realizacji projektu badawczego (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji) i mają możliwość być współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń program obejmuje praktyczną naukę zarządzania procesami rozwojowymi – program wizyt studyjnych, obserwacji terenowych, warsztatów, czwartkowych seminariów EUROREG z udziałem polskich i zagranicznych gości, a także gry strategiczne i symulacyjne. Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego to także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie wyjazdowych badań terenowych.

Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Kameralna grupa studentów i studentek, nastawienie na użyteczny wymiar realizowanych badań, bezpośredni kontakt z wykładowcami-mentorami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów badawczych, ewaluacyjnych i doradczych oraz duża liczba zajęć w grupach pozwalają na trening praktycznych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Absolwenci i absolwentki Projektowania rozwoju regionalnego i lokalnego są przygotowani do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim oraz do pracy w administracji rządowej (ministerstwa) i samorządowej (urzędy miast, urzędy marszałkowskie), firmach doradczych i konsultingowych, instytutach badawczych i think tankach, sektorze pozarządowym i organizacjach aktywistycznych, a także instytucjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ). Sylwetki naszych absolwentów znajdują się tu.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Większość zajęć odbywa się w EUROREG-u w przytulnej i w pełni wyposażonej sali studenckiej. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). . Studenci i studentki Studiów regionalnych i lokalnych korzystają z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej oraz z pomocy życzliwego Dziekanatu ds. studenckich. Więcej informacji o studiach tutaj.


Zadanie zespołowe


Dyskusja podczas zajęć terenowych w osiedlu Jazdów (https://jazdow.pl/)