A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Studia

Studia

EUROREG prowadzi program dwuletnich stacjonarnych studiów II stopnia Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym. Studia regionalne i lokalne to unikalny kierunek studiów, w którym studenci włączani są w prace projektowe i badawcze prowadzone w EUROREG-u.

Ponadto EUROREG uczestniczy w prowadzeniu studiów miejskich UW. Studia miejskie to stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Realizowane przez konsorcjum kilku jednostek uniwersyteckich: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg); Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych; Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej oraz Wydział Historyczny.

Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, stacjonarne, drugiego stopnia

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Na studia zapraszamy osoby posiadające dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny, z uczelni polskiej lub zagranicznej.

Dlaczego studia regionalne i lokalne?

Badania regionalne dość trafnie odpowiadają na coraz pilniejsze wyzwania współczesności związane z przestrzennym zróżnicowaniem procesów rozwoju i skutków globalizacji. Perspektywa regionalna staje się „soczewką”, która pozwala precyzyjniej dostrzec często nieostre w szerszym ujęciu zjawiska społeczno-gospodarcze. Program studiów łączy perspektywę globalną – analizę światowych megatrendów, z lokalną – badaniem oddolnych procesów rozwojowych w rzeczywistości polskich regionów, miast, wsi i miasteczek.

Interdyscyplinarność kierunku

Studia Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego przekazują wiedzę na temat przebiegu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi. Duża różnorodność podejmowanych tematów i zapleczy, zarówno wśród studentów i studentek, jak i prowadzących ma przełożenie na program zajęć, zakres oraz metody podejmowanych badań.

Program zajęć

Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”, dlatego program studiów pozwala na zarysowanie panoramy współczesnych zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego w szerokim ujęciu teoretycznym. Są to min.: odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej. Za teorią podąża praktyka, dlatego studenci i studentki zyskują umiejętności i narzędzia takie jak m.in.: przygotowanie metodologiczne do badań naukowych; krytyczne czytanie i pisanie tekstów akademickich; projektowanie przyciągających uwagę wykresów, map i infografik; ewaluacja polityk publicznych na poziomie unijnym, krajowym i samorządowym; elementy planowania przestrzennego na podstawie realnych studiów przypadku; tworzenie strategii rozwoju miast i regionów. W toku zajęć studenci i studentki uczą się korzystać z takich programów jak: R, STATISTICA, QGIS, GeoDa, Microsoft Access, X-Mind, MAXQDA. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci EUROREG mogą korzystać także z bogatej oferty przedmiotów nieobowiązkowych (w tym w języku angielskim) realizowanych przez pracowników jednostki.

Pracownia badawcza

W ramach trzysemestralnej „pracowni badawczej” studenci i studentki uczestniczą w realizacji projektu badawczego (opracowywanie metod, zbieranie i przetwarzanie danych, analiza wyników, przygotowanie raportów i prezentacji) i mają możliwość być współautorami/kami artykułów naukowych jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Oprócz tradycyjnych wykładów i ćwiczeń program obejmuje praktyczną naukę zarządzania procesami rozwojowymi program wizyt studyjnych, obserwacji terenowych, warsztatów, czwartkowych seminariów EUROREG z udziałem polskich i zagranicznych gości, a także gry strategiczne i symulacyjne. Studia regionalne i lokalne to także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie wyjazdowych badań terenowych.

Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej

Kameralna grupa studentów i studentek, nastawienie na użyteczny wymiar realizowanych badań, bezpośredni kontakt z wykładowcami-mentorami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów badawczych, ewaluacyjnych i doradczych oraz duża liczba zajęć w grupach pozwalają na trening praktycznych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

Absolwenci i absolwentki Projektowania rozwoju regionalnego i lokalnego są przygotowani do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim oraz do pracy w administracji rządowej (ministerstwa) i samorządowej (urzędy miast, urzędy marszałkowskie), firmach doradczych i konsultingowych, instytutach badawczych i think tankach, sektorze pozarządowym i organizacjach aktywistycznych, a także instytucjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ). Sylwetki naszych absolwentów znajdują się tu.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Większość zajęć odbywa się w EUROREG-u w przytulnej i w pełni wyposażonej sali studenckiej. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). . Studenci i studentki Studiów regionalnych i lokalnych korzystają z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej oraz z pomocy życzliwego Dziekanatu ds. studenckich. Więcej informacji o studiach tutaj.

Ponadto EUROREG prowadził studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej.

  • Akademia Rozwoju Regionalnego realizowana była wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W dotychczasowych 10 edycjach wzięło udział ponad 700 absolwentów. Wyniki badań prowadzonych przez EUROREG i jego współpracowników (także z zagranicy) zostały przekazane praktykom z ministerstw, regionów i gmin.
  • Akademia Ewaluacji realizowana we współpracy z MRR. Był to unikalny programem szkoleniowy, którego celem było podnoszenie jakości polskiego systemu ewaluacji i zarządzania rozwojem, przez podnoszenie kompetencji osób zamawiających i nadzorujących badania ewaluacyjne.
  • Akademia Oceny Skutków Regulacji realizowana wraz z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. AOSR to dwusemestralne studia podyplomowe oraz szkolenia ustawiczne z zakresu technik analitycznych, stosowanych w ramach oceny skutków regulacji. Studia były skierowane do pracowników administracji rządowej i osób związanych zawodowo z analizą i oceną polityk publicznych.
  • Akademia Analityka realizowana wraz z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW). AA to cykl specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla analityków zatrudnionych w urzędach administracji rządowej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia skutecznego prawa (w tym zakresie przygotowania rzetelnej oceny wpływu).

Nasi pracownicy są zapraszani jako eksperci do prowadzenia szkoleń i wykładów w ramach studiów podyplomowych z zakresu rozwoju regionalnego, funduszy strukturalnych i ewaluacji, skierowanych zarówno do instytucji publicznych jak i firm.