A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Rekrutacja

Rekrutacja

Podstawowe informacje
Specjalność: Studia miejskie i regionalne (od roku akademickiego 2018/2019 w ramach kierunku gospodarka przestrzenna)
Rodzaj studiów: magisterskie (drugiego stopnia)
Forma studiów: stacjonarne (bezpłatne)
Czas trwania: 2 lata

 Postępowanie kwalifikacyjne
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego (ustnego). Osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich, mogą przystąpić do egzaminu na podstawie przedstawionego zaświadczenia o terminie egzaminu licencjackiego.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 6-21 września 2018 r.

Egzamin wstępny odbędzie się dnia 25 września 2018 r. od godz. 10.00. w  siedzibie EUROREG. Egzamin polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 2 pytania z podanych tematów z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych.

Lista zagadnień egzaminacyjnych EUROREG w rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019:

 • Wskaż i omów główne wyzwania rozwojowe Twojego regionu.
 • Wyjaśnij przyczyny i omów przejawy najważniejszych sukcesów i porażek polskiej transformacji systemowej.
 • Wyjaśnij, jaka jest rola miast we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym.
 • Omów wpływ kapitału społecznego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu lub kraju.
 • Wskaż i krótko scharakteryzuj najważniejsze korzyści z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Jakie skutki dla kraju ma, Twoim zdaniem, emigracja ostatnich lat?
 • Uzasadnij, które polskie regiony odniosły sukces, a które poniosły porażkę w ostatnich 25 latach.
 • Uzasadnij, które obszary Polski są atrakcyjne turystycznie.
 • Omów jak funkcjonuje samorząd terytorialny w Twojej miejscowości.
 • Wskaż i omów główne problemy środowiska przyrodniczego w Polsce. Podaj przykłady konfliktów, jakie występują między środowiskiem a gospodarką.
 • Wyjaśnij, jakie znaczenie odgrywają nowe technologie w rozwoju współczesnej gospodarki.
 • Na czym polega różnica interesów między Północą i Południem w Unii Europejskiej?
 • Omów najważniejsze ruchy separatystyczne we współczesnej Europie.
 • Omów przyczyny i konsekwencje suburbanizacji (rozlewania się miast).

Przed udzieleniem odpowiedzi ustnej na dwa pytania wylosowane z powyższej listy, każdy kandydat ma kilka minut na opracowanie swojej wypowiedzi. Wsparciem w przygotowaniu się do egzaminu może być m.in. lektura książek i artykułów naukowych, zapoznanie się z raportami i analizami eksperckimi, a także przegląd dokumentów strategicznych polskiego rządu i samorządów regionalnych.

Oprócz zawartości merytorycznej wypowiedzi oceniane będą także:

 • umiejętność selekcji i uporządkowania najważniejszych zjawisk/procesów/mechanizmów,
 • logika argumentacji (umiejętność doboru argumentów, powiązanie opinii i sądów z dowodami naukowymi, uporządkowanie argumentów według ich wagi) oraz
 • spójność i przejrzystość wypowiedzi.

Pytania punktowane są po 15 pkt każde, w sumie kandydat może otrzymać 30 pkt. Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 16 pkt Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności uzyskanych punktów.

Dla osób, które nie mogą przybyć do siedziby EUROREG w dniu egzaminu, możliwe jest przystąpienie do egzaminu z wykorzystaniem komunikacji poprzez Skype.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Studia równoległe obywają się na zasadach ogólnych. Istnieje możliwość przeniesienia z innych uczelni na podstawie decyzji Kierowniczki ds. Toku Studiów po analizie różnicy programowej.


Zadanie zespołowe


Dyskusja podczas zajęć terenowych w osiedlu Jazdów (http://jazdow.pl/pl)