A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Rekrutacja

Rekrutacja

Podstawowe informacje:

Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna
Rodzaj studiów: magisterskie (drugiego stopnia)
Forma studiów: stacjonarne (bezpłatne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc: 10

Postępowanie kwalifikacyjne:

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego (ustnego). Osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich, mogą przystąpić do egzaminu na podstawie przedstawionego zaświadczenia o terminie egzaminu licencjackiego (dostarczenie oryginału dyplomu studiów licencjackich wymagane jest do 18 września 2017 roku).

Egzamin wstępny odbędzie się dnia 27 września 2017 r. w  siedzibie EUROREG. Egzamin polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 2 pytania z podanych tematów z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych.

Lista zagadnień egzaminacyjnych EUROREG w rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017/18:
1. Wskaż i omów główne wyzwania rozwojowe Twojego regionu.
2. Wyjaśnij przyczyny i omów przejawy najważniejszych sukcesów i porażek polskiej transformacji systemowej.
3. Wyjaśnij, jaka jest rola miast we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym.
4. Omów wpływ kapitału społecznego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu lub kraju.
5. Wskaż i krótko scharakteryzuj najważniejsze korzyści z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
6. Jakie skutki dla kraju ma, Twoim zdaniem, emigracja ostatnich lat?
7. Uzasadnij, które polskie regiony odniosły sukces, a które poniosły porażkę w ostatnich 25 latach.
8. Uzasadnij, które obszary Polski są atrakcyjne turystycznie.
9. Omów jak funkcjonuje samorząd terytorialny w Twojej miejscowości.
10. Wskaż i omów główne problemy środowiska przyrodniczego w Polsce. Podaj przykłady konfliktów, jakie występują między środowiskiem a gospodarką.
11. Wyjaśnij, jakie znaczenie odgrywają nowe technologie w rozwoju współczesnej gospodarki.
12. Na czym polega różnica interesów między Północą i Południem w Unii Europejskiej?
13. Omów najważniejsze ruchy separatystyczne we współczesnej Europie.
14. Omów przyczyny i konsekwencje suburbanizacji (rozlewania się miast).

Przed udzieleniem odpowiedzi ustnej na dwa pytania wylosowane z powyższej listy, każdy kandydat ma kilka minut na opracowanie swojej wypowiedzi. Wsparciem w przygotowaniu się do egzaminu może być m.in. lektura książek i artykułów naukowych, zapoznanie się z raportami i analizami eksperckimi, a także przegląd dokumentów strategicznych polskiego rządu i samorządów regionalnych.

Oprócz zawartości merytorycznej wypowiedzi oceniane będą także:

  • umiejętność selekcji i uporządkowania najważniejszych zjawisk/procesów/mechanizmów,
  • logika argumentacji (umiejętność doboru argumentów, powiązanie opinii i sądów z dowodami naukowymi, uporządkowanie argumentów według ich wagi) oraz
  • spójność i przejrzystość wypowiedzi.

Pytania punktowane są po 15 pkt każde, w sumie kandydat może otrzymać 30 pkt. Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 16 pkt Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności uzyskanych punktów.

Tryb studiów:

Studia równoległe obywają się na zasadach ogólnych. Istnieje możliwość przeniesienia z innych uczelni na podstawie decyzji Kierownika ds. Studenckich po analizie różnicy programowej.

Rejestracja:

Informacja na stronie systemu uniwersyteckiego IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)

  
 
Do pobrania